کامیون کشنده ولوو اف 12مدل 1376 -برنگ سفید روغنی -سه محور-ده چرخ- گازوییل سوز- ظرفیت 96تن

12000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140012920002425136
شماره آگهی:
140012460000255190
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني شهرستان ني ريز/قديم
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

(به موجب پرونده 0000517) اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز در نظر دارد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده ولوو اف 12به شماره انتظامی 889ع22ایران83 مدل 1376 -برنگ سفید روغنی -سه محور-ده چرخ- گازوییل سوز- ظرفیت 96تن-بشماره موتور 235825و شماره شاسی 807924- شیشه جلو شکسته-لاستیکها درجه دو -پیش پنجره شکسته-سپرجلو فرورفتگی دارد-رکاب چپ و راست پوسیدگی دارد-مالکیت مرحوم حمید علیپور رنجبری رابه قیمت 12/000/000/000 ریال (قیمت کارشناسی) به فروش برساند.

مزایده راس ساعت 10:30 مورخه 13/11/400 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز برگزار و به فرد یا افرادی که به بالاترین قیمت پیشنهادی خریداری نمایند به فروش می رسد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام حقوقی دادگستری نی ریز مراجعه تا اقدامات قانونی جهت بازدید از اموال مورد مزایده انجام گیرد.

شرایط مزایده-1- مزایده با قیمت پایه فوق الذکر شروع می گردد.

2- برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و نیز مکلف است به تشخیص دادورز حداکثر ظرف یک ماه باقی مانده ثمن معامله (مزایده)را پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد مبلغ اولیه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

3- مورد مزایده به کسی که بالاترین قیمت پشنهادی را ارائه نماید فروخته خواهد شد.

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان نی ریز

داود پاک نیت

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10:30 مورخه 13/11/400