کامیون کشنده بنز اس مدل: 1975 رنگ قرمز و سفید

7500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980014700126
شماره آگهی:
140168460000616429
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

در راستای اجرای پرونده اجرایی به کلاسه0002355 مربوط محمد فراغت بطرفیت علی فرهنگ فاقه، ابراهیم شریکی مربوط به خواسته دستور فروش خودرو به شماره انتظامی 127 ع 83 ایران 11 از طریق مزایده طبق قانون اجرای احکام و تقسیم بهای حاصل از فروش به میزان حصه و سهم مشاعی بین مالکین مشاعی که پس از جری تشریفات قانونی و اجرای امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس محترم و ابلاغ آن به طرفین و مصون ماندن نظریه مذکور از اعتراض بدینوسیله خودروی مذکور از طریق مزایده به فروش می رسد ضمناً نظریه کارشناس محترم به شرح ذیل می باشد. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است. خودرو به شماره انتظامی127 ع 83 ایران 11 ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: کامیون کشنده بنز اس 35/1932 ، مدل: 1975 رنگ قرمز و سفید ، شماره شاسی: 111048 ، شماره موتور: 0193389 ، ، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 10، ظرفیت: 32 تن. وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق (بدنه): در زمان بازدید: کلا قسمت جلو نداشت، موتور نداشت، رادیاتور فن هواکش دینام و باتری نداشتلاستیکها فرسوده، یک لاستیک کم داشت، یدک نداشت نیاز به سیم کشی داشت اتاق رنگ کار شده بود(موتور خاموش) با داشتن بیمه شخص ثالث (در صورت عدم ارائه بیمه شخص ثالث به ازای بیمه و جریمه احتمالی از مبلغ فوق کسر میگردد) ارزش پایه خودرو به میزان 7/500/000/000 ریال معادل هفتصد و پنجاه میلیون تومان برآورد می گردد. مزایده در تاریخ روز1401/11/18 از ساعت 08:00 الی 09:00 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 برگزار میگردد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند .

دادورز اجرای احکام شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18