کامیون باری ده چرخ اتاق چوبی با روکش فلزی آمیکو7/6363 شعیر از یک دستگاه M2631 رنگ زرد-روغنی مدل 1391

155114

توضیحات

شماره پرونده:
9709988111000291
شماره آگهی:
140028460000114090
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش قهاوند
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

« آگهــي مزايده نوبت اول »

در پرونده كلاسه اجرايي 980033/م طي نيابت صادره از شعبه اجرای احکام مدنی (خانواده) مجتمع قضایی آخوند شهرستان همدان محكوم عليه آقاي ابراهیم کرمی فرزند عبداله محكوم است به پرداخت مبلغ 14 عدد سکه بهار آزادی طرح جدید به عنوان محكوم به در حق خانم سیده مژگان فاضلی، لذا با توجه به اينكه محكوم عليه تاكنون نسبت به برائت ذمه خويش اقدامي نكرده و از طرفي با توجه به معرفي مال از سوی محکوم له جهت توقیف و فروش بابت محکوم به پرونده، اين اجرا اقدام به برگزاري عمليات مزايده جهت تأديه دين محكوم عليه در روزی یکشنبه مورخ 1400/11/17 ساعت 10 صبح مي نمايد. معهذا كساني كه تمايل به شركت در مزايده دارند مي توانند در مدت پنج روز قبل از روزي كه براي فروش معين شده است مال مذكور را ملاحظه نمايند، ضمناً مزايده در دايره اجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش قهاوند برگزار مي گردد.

* مال مورد مزايده :

7.6363 شعیر از سه دانگ یک دستگاه خودروی کامیون باری ده چرخ اتاق چوبی با روکش فلزی آمیکو7/6363 شعیر از یک دستگاه M2631 رنگ زرد-روغنی مدل 1391 NA2G3LLD6CA03134 و شماره شاسی

وضعیت ظاهری خودروکه به صورت موتور خاموش ارزیابی شده است:1-شیشه جلو شکسته و ترک دارد2-سپر جلو شکستگی دارد.3-آینه بغل سمت راست و سمت چپ شکسته است4- کامیون فاقد شبکه جلو بوده است5-ستون جلو سمت راست سابقه خوردگی دارد.6- رکاب سمت راست و چپ شکسته 7-گل پخش کن های جلو هر دو طرف شکستگی دارند.8-داشبرت آن ترک دارد9- سینی جلو سابقه تصادف دارد10-کارایی لاستیک های جلو آن حدود 65درصد و لاستیک های عقب 25 درصد برآوردمیگردد.11- اتاق بار فلزی آن در برخی نقاط دارای زنگ زدگی می باشد.

قیمت طبق نظریه كارشناسي (7.6363شعیر از سه دانگ155.113.636 تومان) برآورد شده است.

** بديهي است برنده مزايده كسي تلقي مي گردد كه بيشترين قيمت را پيشنهاد نمايد و مي بايست ده درصد را في المجلس و مابقي را ظرف مدت يك ماه تأديه كند

دادورز شعبه اجراي احكام مدني بخش قهاوند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/17 ساعت 10 صبح