کامیونت نیسان 2400 مدل 1385 رنگ آبی

1100000000

توضیحات

9609983033500444

140001460000152138
شعبه سوم اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فرديس (مستقر در مشكين دشت)

1400/10/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه فوق مبنی بر فروش خودروی کامیونت نیسان متهم یعثوب ناصری فرزند خداکرم بشماره انتظامی ایران 68 / 569 ج 91    با توجه به دستور از جانب دادیار محترم شعبه سوم اجرای احکام کیفری شهرستان فردیس به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال منقول متعلق به محکوم علیه ، شامل یک دستگاه خودرو بشماره انتظامی  ایران 68  569 ج 91  از سوی این اجرا به کارشناسی ارجاع و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/11/19از ساعت 8 الی 8:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 1100000000ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده در پارکینگ پارسیان بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 68  569 ج 91  نوع:  کامیونت  سیستم و تیپ : نیسان 2400 مدل : 1385رنگ : آبی شماره شاسی : 15295 شماره موتور :  327326 تعداد چرخ :  4 چرخ  تعداد محور :  2 محور  تعداد سیلندر  : 4 سیلندر  نوع سوخت : بنزین  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  گلگیرهای جلو پوسیدگی ورنگ پریدگی و خوردگی دارد موتور نیاز به سرویس دارد دارای گاز دستی ال پی جی بوده سپرهاو آینه ها فرسوده گردیده  و بیمه تا تاریخ 1401/6/5 دارای اعتبار می باشد. ارزش پایه خودرو  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 1100000000 ریال معادل یکصدو ده میلیون تومان میباشد.