ژنراتور برقی به قیمت پایه 700/0000/000 ریال (طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری)

700000000

توضیحات

ژنراتور برقی

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/11