چهار دانگ یک ملک واقع در جاده ساوه

65000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982988700980
شماره آگهی:
140191460000527718
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 9901303 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکومٌ علیهم ولی اله-فاطمه-ذبیح اله(وراث ذبیح اله خانم رویا و لیلا و نفیسه همگی اسمعیلی آذر و راحله حسن پور )-عیوض-جمیله-اصغر-نبی اله همگی اسمعیل آذر ورضا و رمضانعلی هردو محمدی محکوم هستند به اقدام برابر اجراییه درحق محکوم له آقای حسن ،محمدرضا همگی محمدی که اقدام به اخذ دستور فروش مال مشاعی نمودند وبه تاریخ 1401/10/26روزدوشنبه ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی مزایده برگزارمی گردد علیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه و فرد یا افرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

موردمزایده عبارت است 1) چهار دانگ یک ملک به پلاک ثبتی 137/208 واقع در جاده ساوه- روبروی بلوار ابدام-صنایع چوبی و فلزی اسماعیل آذر- به مساحت حدوداً 306 متر مربع مبلغ 152666666660ریال ارزیابی شده است ./

 

2)پلاک ثبتی 142/4603به مساحت 280مترمربع واقع در گلستان فلکه دوم 24متری فرهنگیان کوچه سرو یکم پلاک1و3که به مبلغ 6500000000تومان ارزیابی شده است ./

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./ 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26