چند ملک مسکونی شهر قدس

رایگان

توضیحات

9909982651100561

140091460000567452
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهر قدس

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 0000168 اجرا ، محکوم علیهم رویا طلب آزاد و یگانه طلب آزاد محکوم اند به تقسیم و فروش ماترک مرحوم بهرام طلب آزاد بابت اصل خواسته درحق محکوم لهم فاطمه فرخ نیا -حسین ، مریم ، ابوالفضل و نرگس همگی طلب آزاد و پرداخت هزینه های هزینه های اجرائی دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی بشرح ذیل برآورده شده و سپس مقرر گردید . در تاریخ 1400/10/20 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا متقاضیان می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع وهماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکس بالاترین را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ فروش(مبلغ پیشنهادی) فی المجلس طی فیش سپرده یا چک تضمینی از خریدار و در صورت عدم وصول هر گونه اعتراض ظرف مهلت یک هفته الباقی اخذ و کلیه اموال پس از تنفیذ و رعایت تشریفات قانونی به وی تحویل خواهد شد.

مشخصات ملک

1-ملک چاردیواری واقع در خیابان چمن بین تاکستان و چپقلو پلاک 290 با مساحت 770 متر مربع دارای اصلاحی نسبت به گذر طبق نقشه ابرازی و دارای تعدادی بنای احداثی فاقد سکنه جمعاً به متراژ تقریبی 300 متر مربع دارای انشابات برق،گاز و آب میباشد.حد ملک مشرف به خیابان امامزاده معادل تقریبی 85/22 متر می باشد. که به قیمت پایه کارشناسی 88/550/000/000 ریال ارزیابی و تعیین می گردد.

2-ملک واقع در خیابان امامزاده خیابان امیرکبیر کوچه دلفان نبش اقاقیای ششم پلاک 17 بصورت یک ساختمان سه طبقه بنا شامل همکف و دو طبقه برروی همکف با مشخصات ذیل :

الف) طبقه همکف دارای متراژ تقریبی 75 متر مربع بصورت دو خوابه ، سالن و سرویس بهداشتی ، حمام و آشپزخانه مستقل دارای آب ، برق و گاز که به قیمت 5/500/000/000 ریال ارزیابی و تعیین می گردد.

ب) طبقه اول بالای همکف دارای یک باب اتاق خواب ، آشپزخانه ، سرویس بهداشتی توالت و حمام دارای آب ، برق و گاز که به قیمت 5/000/000/000 ریال ارزیابی و تعیین می گردد.

  ج) طبقه دوم دارای سالن پذیرائی ، آشپزخانه ، یک باب اتاق خواب ، حمام ، دستشوئی و دارای نیم طبقه بالای آن به متراژ 20 متر مربع با پلکان ارتباطی و دارای حمام و دستشوئی مجزا و دارای راه ارتباطی با بام دارای انشعاب برق ، برق و گاز می باشد که به قیمت 7/500/000/000 ارزیابی می گردد.

با عنایت به موارد مطروحه و با توجه به بررسی و مطالعه فنی و در نظر گرفتن قیمت ملکهای مسکونی منطقه و همچنین در نظر گرفتن جمیع جهات موثر با وضع موجود از لحاظ کاربری موقعیت مکانی شرایط زمانی نوسانات بازار مسکن و بدون در نظر گرفتن بدهی احتمالی و تعهداتی از قبیل عوارض شهرداری کمسیون ماده 100 دارایی و غیره مبالغ فوق ارزیابی و تعیین می گردد /

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20 از ساعت 9 الی 10