چند قعطعه زمین روستای چغا ایوان

رایگان

توضیحات

9909988420101643

140010460000127725
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايوان

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

          بسمه تعالی                                                                                                                                                                                                        ((مزایده نوبت اول))

در کلاسه0000168 -اجرایی مطروحه دراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان  ایوان  موضوع محکومیت  آقای  علی خاتونی و… درحق غزال خاتونی  مبنی بر فروش ماترک حسب درخواست محکوم له  اموال  زیر توقیف  و  توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.

**مرحوم عليجان خاتوني مورث اصحاب دعوي داراي نسق زارعانه بشماره 16161در منطقه روستای شيره چغا شهرستان ایوان بوده بوده و ماترك به استناد قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي زراعي غير قابل تقسيم ميباشد .

1-قطعه شماره 1به مساحت حدود 6349مترمربع با جهات اربعه شمال منازل مسكوني روستاي شيره چغا جنوب محمدخاتوني وشرق آبراهه فصلي وغرب محمدخاتوني تحت تصرف بهزادخاتوني احدي از وراث مرحوم شامحمد خاتوني ميباشد،ارزش هرمترمربع 300/000-ريال،قیمت کل 1/904/700/000-ريال

2-قطعه شماره 2به مساحت حدود 17619متر مربع با جهات اربعه شمال روستاي شيرچغا جنوب محمدمنصوري غرب جاده آسفالته وشرق بهزاد خاتوني وتحت تصرف محمد خاتوني ميباشد،ارزش هرمترمربع 600/000-ريال،قیمت کل10/571/400/000-ريال

3-قطعه شماره 3به مساحت حدود9759مترمربع با جهات اربعه شمال رضا خاتوني جنوب رضا خاتوني شرق جاده مالرو وغرب مسيل رودخانه فصلي تحت تصرف علي خاتوني ميباشد ،ارزش هرمترمربع100/000-ريال،قیمت کل 975/900/000-ريال

4-قطعه شماره 4به مساحت 12540مترمربع با جهات اربعه شمال گاوداري مجيد غلامي جنوب صيدمحمدخاتوني شرق جاده بين مزارع وغرب رضا خاتوني تحت تصرف بهزاد خاتوني احدي از وراث مرحوم شامحمد خاتوني ميباشد ،اارزش هرمترمربع 100/000-ريال،قیمت کل 1/254/000/000-ريال

5-قطعه شماره 5به مساحت 25311مترمربع با جهات اربعه شمال بهزاد خاتوني جنوب علي خاتوني غرب مجيد منصوري وشرق خانجان غلامي و تحت تصرف صيد محمد خاتوني ميباشد،ارزش هرمترمربع 100/000-ريال،قیمت کل 2/531/100/000-ريال

6-قطعه شماره 6به مساحت حدود 32907مترمربع با جهات اربعه شمال صيدمحمدخاتوني جنوب مهدي غلامي شرق ميران غلامي وغرب شيرزاد منصوري وتحت تصرف علي خاتوني ميباشد كه جاده شركت گاز از داخل زمين مذكور عبور نموده است ،ارزش هرمترمربع 100/000-ريال،قیمت کل3/290/700/000-ريال

مقررگردید، ملک موصوف در روز سه شنبه مورخ1400/10/28  ازساعت:   10 الی: 11-صبح   ازطریق مزایده حضوری دردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان به فروش برسد؛قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نمایند،فروخته خواهد شد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت ونامبرده مکلف است حداکثر تایک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید،درغیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد.طالبین درصورت تمایل می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به این اجرا مراجعه تاترتیب بازدید آنان از ملک مورد مزایده داده شود.

                                                                    اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایوان 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28  ازساعت:   10 الی: 11-صبح