چند قطعه زمین دیمزار و آبی و املاک مسکونی

2088000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309988129300777
شماره آگهی:
140028460000015012
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش سردرود استان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

(( آگهی مزایده ))

با توجه به اینکه در پرونده کلاسه 950169 اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش سردرود محکوم عليهم: علی مردان و رحیم و جهانگیر همگی رضایی محکوم به فروش و تقسیم ماترک مرحوم ذوقعلی رضائی واقع روستای خورونده به درخواست محکوم لهم: بابامراد رضائي – كبري رضائي – حسن رضائي – مريم رضائي – گرجي رضائي مفرد گردیده اند و تا کنون اقدامی جهت اجرای حکم ننموده اند. در این خصوص وکیل محکوم لهم تقاضای فروش و تقسیم ماترک از طریق مزایده نموده است لذا اجرای احکام مدنی سردرود اقدام به برگزاری عملیات مزایده و فروش اموال متوفی را خواهد نمود ،اموال متوفی بدین شرح می باشد :الف ) املاک کشاورزی :

1- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 300301 و عرض 3935271 با حدود اربعه شمالاً رودخانه، جنوباً راه خاكي، شرقاً جاده اصلي خورونده-آرپادره، غرباً اراضي فرمان كاشفي به مساحت 4986مترمربع به ارزش معادل بيست و پنج ميليون تومان . 2- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 299758 و عرض 3935799 با حدود اربعه شرقاً راه حي، جنوباً راه خاكي بين مزارع، شمالاً غلامرضا كيهاني و غرباً حاجعلي عليجاني به مساحت 9000مترمربع به ارزش چهل و پنج ميليون تومان. 3-قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 300513 و عرض 3937654 با حدود اربعه شمالاً عروجعلي، غرباً اراضي سبزعلي كيهاني و حسين شكري، شرقاً و جنوباً سبزعلي كيهاني به مساحت 16200مترمربع به ارزش يكصدو پنج ميليون تومان. 4- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 301537 و عرض 3938183 واقع در راه خاكي قديم منصور آباد جنب اراضي قاسمعلي توسلي منطقه معروف به “يانيخ دره سي” به مساحت 5365 مترمربع به ارزش بيست و شش ميليون تومان. 5- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 303184 و عرض 3939782 واقع درمنطقه معروف به يانيخ دره سي جنب اراضي رضا كيهاني فرزند شاه علي به مساحت 7089 مترمربع به ارزش سي و پنج ميليون تومان. 6- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 302901 و عرض 3940179 واقع درمنطقه معروف به يانيخ دره سي جنب اراضي جانعلي هنري به مساحت 11530 مترمربع به ارزش پنجاه و هفت ميليون تومان. 7- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 302403 و عرض 3938654 واقع درمنطقه معروف به گاومردي روبروي موتورآب قاسمعلي توسلي، جنب اراضي عروج هنري و يعقوب اله وردي به مساحت 17000 مترمربع به ارزش هشتادو پنج ميليون تومان. 8- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 304451 و عرض 3938083 واقع درمنطقه معروف به جاده اوستي(راه ساريجلو) به مساحت 5450 مترمربع به ارزش بيست و دو ميليون تومان. 9- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 305258 و عرض 3938664 واقع در حد اراضي ساريجلو جنب اراضي شادعلي حيدر به مساحت 9000 مترمربع به ارزش سي و شش ميليون تومان. 10- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 305717 و عرض 3938468 واقع در حد اراضي ساريجلو جنب موتور حسين حاج ولي به مساحت 5000 مترمربع به ارزش بيست و پنج ميليون تومان. 11- قطعه زمين ديمزار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 305130 و عرض 3938253 واقع در پايين موتورآب حسن معراج محمدي از سمت غرب محدود به زمين ناصر هنري فلاح و شمالاً شيرينعلي قرباني به مساحت 7300 مترمربع به ارزش سي و شش ميليون تومان. 12-قطعه زمين آبيزار به انضمام يك فرد سهم از موتور آب (6ساعت در هر دور آبياري) كه بنا به ادعاي خواهان ها مرحوم جهانگير رضائي (خوانده) قبل از فوت به آقاي غلامحسن هنري فروخته است، مختصات جغرافيايي ملك مذكور (UTM): طول 303961 و عرض 3935716 به مساحت 7200مترمربع، به ارزش يكصدو پنجاه ميليون تومان. لازم بذكر است حين بازديد آقاي غلامحسن هنري حضور داشتند و ايشان نيز تاييد نمودند كه ملك را از جهانگير خريده ليكن قولنامه خريد مفقود شده است. 13-قطعه زمين ديمزار واقع در محدوده اراضي آبي جنب موتورآب نايبعلي طيبي، به مختصات (UTM): طول 303238 و عرض 3935716 و با حدود اربعه جنوباً حمداله، شمالاً حاج محمد غلامي، غرباً نايبعلي طيبي و شرقاً حاج غلام شعباني به مساحت 14000مترمربع به ارزش نودو هشت ميليون تومان. 14- قطعه زمين ديمزار در محدوده اراضي آبيزار، كه بنا به ادعاي خواهان ها 9000 مترمربع بوده كه خوانده قبل از فوت آنرا با حاج قوچعلي معاوضه نموده است، زمين مذكور به مختصات (UTM): طول 301505 و عرض 3936086 در حال حاضر در دل اراضي يكپارچه شده شخص مذكور بوده و زير كشت يونجه بود. ارزش آن معادل پنجاه و چهار ميليون تومان تخمين زده مي شود. 15- قطعه زمين ديمزار واقع در شمال روستاي خورونده، كنار راه قديم قره بولاغ، جنب رودخانه، نسبتاً نزديك به اراضي مسكوني به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 299346 و عرض 3934207 كه با مساحي بعمل آمده مساحت آن 5400 مترمربع بدست آمد، ارزش ملك مذكور شصت و پنج ميليون تومان برآورد و تخمين زده مي شود. 16- قطعه زمين ديمزار جنب راه قديم قره بولاغ معروف به بادام زار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 298969 و عرض 3934736 و مساحت 12500مترمربع به ارزش پنجاه ميليون تومان. 17- قطعه زمين ديمزار واقع در منطقه معروف به بادام زار به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 299026 و عرض 3934473 و مساحت 6000مترمربع به ارزش بيست و چهار ميليون تومان. 18- قطعه زمين ديمزار بالاي بادام زار جنب راه معروف به اورده چاي به مختصات جغرافيايي (UTM): طول 298380 و عرض 3934442 و مساحت 7600مترمربع به ارزش سي ميليون تومان. 19- باغ انگور (حدود 14 بانچه) به مختصات (UTM): طول 300438 و عرض 3933556 و به مساحت 1456مترمربع به ارزش هفتاد ميليون تومان. ارزش املاك اعم از اراضي زراعي و باغ انگور مجموعاً 10380000000 ريال (معادل يك ميلياردو سي و هشت ميليون تومان) برآورد گرديد.

ب) املاک مسکونی:

شامل سه ملك مسكوني مي باشد كه با توجه به اينكه اعياني احداث شده در املاك فوق توسط وراث احداث شده فقط عرصه ملك جزء ماترك محسوب مي شود و ارزيابي بر اساس عرصه املاك صورت گرفته است.ارزش ششدانگ عرصه املاك مذكور با توجه به موقعيت جغرافيايي و كاربري زمين و جميع جهات به شرح ذيل اعلام مي گردد. 1- ارزش عرصه ملك مسكوني(يونجه زار) به مختصات (UTM): طول 300096 و عرض 3933506 با حدود اربعه جنوباً و غرباً راه، شرقاً زمين وراث مرحوم عنايت اله صاحبي و شمالاً محمد رضايي (فرزند خوانده) و مساحت حدود 1255 متر مربع به مبلغ 6/000/000/000 ريال معادل ششصد ميليون تومان 2- ارزش عرصه ملك قديمي داخل روستا كه فاقد اعياني است به مختصات (UTM): طول 299897 و عرض 3933649 ، جنب منزل مسكوني خيراله كيهاني و مساحت حدود 197 متر مربع به مبلغ 1/000/000/000 ريال معادل يكصد ميليون تومان 3- ارزش عرصه ملك مسكوني واقع در محدوده اراضي مسكوني ( خرمن جا كه داراي اعياني شامل دو ساختمان است)به مساحت حدود 750 متر مربع به مبلغ 3/500/000/000 ريال معادل سيصد و پنجاه ميليون تومان . این آگهی جهت اطلاع عموم منتشر میگردد لذا کسانیکه تمایل به شرکت در این مزایده را دارند می توانند یک هفته قبل از مزایده از اموال مذکور واقع در روستای خورونده بازدید به عمل آورند . تاریخ مزایده 1400/03/12ساعت 11 الی 11:30 صبح میباشد . قیمت پایه نیز جمعاً بمیزان 20/880/000/000 ریال طبق نظر کارشناس می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12 ساعت 11