چند طاقه پارچه بازار 4سو

212500000

توضیحات

140068920003505957

140068460000493229
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول  پرونده -پرونده 0002460/ 2 

 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه2  دادگاه عمومی تهران محکوم علیه  فروشگاه  راثیان- مجید راثیان محکوم به پرداخت مبلغ 193/227/221 ریال بابت اصل خواسته  ومبلغ 6/500/000 ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ 1/800/000 ریال بابت نیم عشر دولتی  جمعا مبلغ 201/527/221 ریال  در حق محکوم له آقای یداله دادش زاده مهربان می باشد که حسب تقاضای ایشان اموال  ذیل متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ادرس تهران بازار 4سو کوچک روبروی مسجد سید عزیزاله سرای حاج حسن جنب بانک  ملت پلاک 26 به مبلغ 212/500/000  ریال ارزیابی گردیده است.

ارزش پایه  هفده  طاقه پارچه مشکی شیشه ای  با بافت حلقوی تهیه شده از نخ  مونو فیلامنت پلی استر  به ازای هر کیلو گرم 1250000 ریال و جمعا 212/500/000 ریال براورد و اعلام می گردد.

 

 مقرر گردید مزایده  اموال مذکور روز شنبه در تاریخ 1400/10/22 از ساعت 13 الی  13/30 در نشانی تهران بازار 4سو کوچک روبروی مسجد سید عزیزاله سرای حاج حسن جنب بانک  ملت پلاک 26 ،  از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه 212/500/000 ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 560170000002171299008005  به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1400/10/22 از ساعت 13 الی  13/30