چند دستگاه چرخ خیاطی صنعتی و دستگاه میز مکش اتو

150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980340800462
شماره آگهی:
140091460000612992
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف بخش شريف آباد
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهي مزايده

نظر به نیابت واصله از شعبه دوم اجرای احکام مجتمع شماره بیست و پنجم شورای حل اختلاف شهر تهران له : آقاي احمد قيومي پور جونياني محکوم عليهم : آقاي حسن قاسمي و علي خاوري مبني بر مطالبه وجه به مبلغ 150.000.000 ريال و مبلغ 3.000.000 ريال بابت هزينه دادرسي و تاخير تاديه از تاريخ 99/5/20 لغايت اجراي حکم محاسبه گردد و مبلغ 7.500.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي محکوم گردیده است با عنایت به اینکه محکوم علیه اموال منقول متعلق به محکوم علیه را جهت پرداخت محکوم به در این حوزه قضائی معرفی نموده است لذا اموال تعرفه شده توقیف و جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری معرفی که حسب اظهار نظر واصله ، به شرح ذیل قیمت گذاری گردیده است . با توجه به اینکه نظریه مزبور مصون از اعتراض باقی مانده و قطعیت یافته است لذا با توجه به تقاضای محکوم له و فراهم بودن شرایط برگزاری مزایده بدینوسیله اموال مذکور با جواز حاصله از قاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد و با رعایت مواد یک صدو سیزده به بعد از فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت در ساعت 10:00 مورخ 1400/11/06 در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد با رعایت ماره 139 قانون مارالذکر به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. طالبین میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی مدیر اجرا از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا در صورت تقارن تاریخ مزایده با روز تعطیل ، روز بعد از تعطیل روز مزایده خواهد بود . چنانچه دادورز پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نمماید . حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد .

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد-رحمانی شمس

ارزيابي اقلام مستعمل توقيفي

شرح اقدامات و نظريه كارشناسي:

با عنايت به مدارك و اسناد منظم در پرونده ؛ ابرازي و اظهارات خواهان ؛ و بر اساس صورت جلسه توقيف اموال مستعمل به شرح ذيل نسبت به ارزيابي اقدام گرديده است :

1 – تعداد 3 دستگاه ميز مكش اتو هر دستگاه مبلغ 20/000/000 ريال

2 – تعداد 1 عدد چرخ خياطي راسته تيغ دار مكانيكي مبلغ 25/000/000 ريال

3 – تعداد 1 عدد چرخ خياطي راسته مكانيكي مبلغ 15/000/000 ريال

4 – تعداد 1 عدد چرخ خياطي هفت هشت ژوكي مبلغ 50/000/000 ريال

لذا با توجه به اقلام مستعمل فوق كه در زمان خاموش بودن رويت گرديده است ؛ با بررسي بازارهاي اموال كاركرده مرتبط با موضوع ؛ نوسان قيمت ؛ تورم ؛ استهلاك و ديگر عوامل موثر ؛ ارزش پايه اقلام فوق جهت فروش از طريق برگزاري تشريفات مزايده عمومي جمعاً مبلغ 150/000/000 ريال ( يكصدوپنجاه ميليون ريال ) برآورد ميگردد .

دادورز اجراي احكام شعبه اجراي احكام شوراي حل اختلاف بخش شريف آباد – سمانه كلكو

استان تهران – شهرستان پاكدشت – بخش شريف آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

ساعت 10:00 مورخ 1400/11/06