چند دستگاه موتر برق و دریل و ویبراتور

234000000

توضیحات

9309983648600954

140009460000258616
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان شهرضا

1400/10/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده  ( نوبت اول )

حسب دستور قضايي،اجراي احكام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرضا درنظر دارد درارتباط با پرونده كلاسه961919 الف ي اقلام مشروحه ذيل که قيمت پايه آن ها طبق نظر كارشناسي  به ترتيب ذيل براورد گرديده است رااز طريق مزايده بفروش رساند :

1- قيمت پايه مزايده سه دستگاه ويبراتوربا شلنگ مربوطه از قرار هر دستگاه 55000000 ريال ( پنجاه و پنج ميليون ريال ) جمعاً به مبلغ 165000000 ريال ( يكصد و شصت و پنج ميليون ريال ) برآورد و اعلام ميگردد .

2 – قيمت پايه مزايده يك دستگاه دريل بوش دو كاره 5002 به مبلغ 125000000 ريال ( يكصد و بيست و پنج ميليون ريال ) برآورد و اعلام ميگردد .

3 – قيمت پايه مزايده يك دستگاه دريل سيستم ماكيتا دو كاره 5002 به مبلغ 125000000 ريال ( يكصد و بيست و پنج ميليون ريال ) برآورد و اعلام ميگردد .

4 – قيمت پايه مزايده دو دستگاه موتور برق 5/5 كيلو وات سيستم كاما از قرار هر دستگاه115000000 ريال ( يكصد و پانزده ميليون ريال ) جمعاً به مبلغ 23000000 ريال ( بيست و سه ميليون ريال ) برآورد و اعلام ميگردد .

5 – قيمت پايه مزايده دو دستگاه موتور برق 5/5 كيلو وات سيستم استريم از قرار هر دستگاه 117000000 ريال ( يكصد و هفده ميليون ريال ) جمعاً به مبلغ 234000000 ريال ( دويست و سي و چهار ميليون ريال ) برآورد و اعلام ميگردد .

قيمت مزايده از مبلغ كارشناسي شروع و كساني كه بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايند به فروش رسيده و واگذار ميگردد .ضمنا مبلغ 10درصد از قيمت مزايده به صورت وجه نقدي في المجلس به عنوا ن سپرده دريافت وجه وبه صندوق دادگستري سپرده مي گردد و مابقي وجه مزايده حداكثر ظرف يك هفته از خريدار اخذ خواهد شد .درصورتيكه برنده مزايده ،بقيه بهاءمزايده را درظرف مهلت فوق نپردازد ؛سپرده او پس ازكسر هزينه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد .

ازكساني كه مايل به شركت درجلسه مزايده ميباشند دعوت ميشود روز  1400/12/05 ساعت  10 صبح درمحل اجراي احكام کيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرضاحضور به هم رسانند .

متقاضيان ميتوانند قبل ازتاريخ فوق درواحد اجراي احكام حضوريافته و از خصوصيات ومشخصات مال مذكور درنظريه كارشناسي مطلع شوند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/05 ساعت  10 صبح