چندین اراضی با کاربری دیم واقع در بخش سریش آباد روستای تازه آباد

3150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809988747300079
شماره آگهی:
140048460000099364
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني بخش سريش آباد
تاریخ صدور:
1400/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم

نظر به دادنامه شماره 9909978747300567 مورخه 1399/09/02 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش سریش آباد و پرونده اجرائی به کلاسه 0000108 این اجرا ، حکم به فروش و مزایده اراضی موضوع ماترک متعلق به مرحوم حسینعلی حسن پور به شرح نظریه کارشناسی صادر گردیده است. لازم به ذکر است اراضی منظور و مذکور در روستای تازه آباد قرار دارد و از لحاظ نوع کاربری و مساحت و معروفیت محلی و ارزش ریالی با عنایت به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در مورخه 1400/07/11 از قرار ذیل می باشد.

ردیف معروفیت محلی نوع کاربری مساحت (متر مربع)

1-پچه قاسم خان با کاربری دیم به مساحت 30700 متر مربع به ارزش 1/535/000/000 ریال

2-سنگ آب با کاربری دیم به مساحت 120000 متر مربع به ارزش 6/000/000/000 ریال

3-راه شوراب هزاره با کاربری دیم به مساحت 103000 متر مربع به ارزش 5/150/000/000 ریال

4- راه گیلکلو با کاربری دیم به مساحت 13500 متر مربع به ارزش 675/000/000 ریال

5- بچه مار با کاربری دیم به مساحت 63000 متر مربع به ارزش3/150/000/000 ریال

نظر به اینکه محل اموال مذکور در حوزه قضائی بخش سریش آباد می باشد ، لذا مراتب فوق آگهی تا افراد متقاضی از تاریخ 1400/11/11 لغایت 1400/11/12 از اموال بازدید نمایند. مزایده در روز چهارشنبه 1400/11/13 رأس ساعت 9 الی 11 صبح در محل دادگاه عمومی بخش سریش آباد واحد اجرای احکام مدنی برگزار می گردد. لذا افرا متقاضی در صورت تمایل به شرکت در مزایده باید قیمت پیشنهادی خود را تا رأس ساعت 11 صبح در پاکتهای در بسته تحویل شعبه اجرای احکام نمایند.( لازم به ذکر است در صورتی که شرکت کننده ، متقاضی قطعات به صورت مجزا باشد باید قیمت و نام هر قطعه را مطابق قیمت ذکر شده بر اساس هر مترمربع مشخص نمایند.) ضمناً برنده مزایده موظف است ده درصد از بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نموده و مابقی مبلغ را نیز حد اکثر تا یک ماه تحویل شعبه نماید. درصورت انصراف یا عدم تودیع تمام مبلغ مزایده تا مهلت ارائه شده ، سپرده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

احمد ضیائی مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی سریش اباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13 رأس ساعت 9 الی 11 صبح