پیکان وانت

515000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988165500066
شماره آگهی:
140028460000018633
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده نوبت اول ( توقیفی)

مورد مزایده : خودروی پیکان وانت

در پرونده کلاسه 0000001 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 7 محاکم حقوقی دادگستری همدان – شعبه 4 اجرای احکام مدنی

محکوم له : میثم قاسمی فرزند علی

محکوم علیه: عبدالحسین ترک یارمطاقلو فرزندغلامرضا

محکوم به : فعلا مبلغ 442/639/638 ریال در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون

مالک: عبدالحسین ترک یارمطاقلو

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو پیکان وانت مستقر در پارکینگ ملت واقع در جاده قدیم قاسم آباد نموده است.

مورد مزایده : یکدستگاه خودرو پیکان وانت بشماره انتظامی 18-628 ص 44 مدل 1390 رنگ سفید ، دوگانه سوز بوده و مخزن آن پس از تصادف سالم مانده ضربه تصادف دقیقا از محل درب جلو سمت چپ (راننده) وارد شده که موجب تخریب رکاب سینی زیر اتاق درب راننده و گلگیر جلو سمت چپ شده است فرم انتقال ضربه به صورتی بوده که از بخش پائینی اتاق وارد شده و شیشه درب جلو سمت راننده سالم است به دلیل انتشار موج ضربه ، زیربندی خودرو کاملا آسیب دیده و سیستم جلو بندی چرخ جلو سمت چپ تخریب شده تغیر شکل بصورت localbucklinG باعث جاخوردگی پایه های نگهدارنده درب موتور (کاپوت جلو ) شده و گلگیر جلو سمت راست را دچار اعوجاج کرده تریم داخلی چندان سالم نیست و روکش صندلی ها از قبل پارگی دارد پایه های نگهدارنده دیاق داشبورد در اثر تصادف دچار شکستگی شده اند در تاریخ کارشناسی 1400/1/18 بمبلغ 515/000/000 ریال ارزيابي شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/23 ساعت 9/30 تا 10 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.23 ساعت 9.30 صبح