پژو405 مدل: 1382 رنگ: قرمز

450000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980010600097
شماره آگهی:
140068460000529397
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 9902383 له آقای سیدبیژن میربراتی علیه خانم هاجر ورسهء ، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/706/902/933 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 135/345/146 ریال در حق صندوق دولت و مجموعاً مبلغ 2/842/248/079 ریال، به همین منظور خودرو به شماره انتظامی 893 ج 53 ایران 38 متعلق به محکوم علیه توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. طبق نظریه کارشناسی مشخصات خودرو به شرح ذیل است؛ خودرو به شماره انتظامی: 893 ج 53 ایران 38 ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: پژو405 ، مدل: 1382، رنگ: قرمز، شماره شاسی: 82014301، شماره موتور: 22568215654، تعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 4، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت: 5 نفر. وضعیت ظاهری و فنی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق (بدنه): از اطراف دارای خوردگی است، داشبورد: سالم و درحدمدل، صندلی و تودوزی: سالم و درحدمدل، تجهیزات: چراغ جلوچپ شکسته است، موتور: سالم ودرحدمدل، گیربکس: سالم و درحدمدل، دیفرانسیل: سالم و درحدمدل، تایرها: 50%، توضیحات: گلگیرجلوچپ-درب صندوق-درب عقب چپ-درب جلو راست و گلگیر جلو راست خوردگی دارد، قیمت پایه کارشناسی: چهارصدوپنجاه میلیون ریال، معادل چهل و پنج میلیون تومان برآورد می گردد مزایده در تاریخ روز 1400/11/16 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس واریز به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل خودرو به برنده مزایده ندارد.

دادورز اجرای احکام شعبه 107 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/16 از ساعت 9 الی