پژو206 تيپ 3 سفید مدل 1385

950000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809981595100175
شماره آگهی:
140001460000152251
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/10/25
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 983850صادره از اجراي احکام مدني شهرستا نکاء لها: خانم آرزو اسدي عليه: ورثه حين الفوت شهيد محمد معافي : حنانه معافي و ابوالفضل معافي و عيسي معافي و معصومه اسفندياري که محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 400 عدد سکه تمام بهار آزادي بابت مهريه در حق محكوم له و مبلغ پنج درصد از هزينه اجرايي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليهم ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي اموال متعلق به نامبرده مي باشد، از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/11/18از ساعت 9 لغايت 10 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از مبلغ95/000/000 تومان نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك هفته از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

-مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:يکدستگاه خودروپژو206 تيپ 3 به شماره انتظامي 973ق22 ايران 68 رنگ سفيد شماره شاسي 770828648 شماره موتور:13085006629 نوع سوخت بنزين مدل 1385تعدادچرخ4 ظرفيت:4نفر اطاق بدنه سالم موتور فاقد عيب فني داشبوردسالم .تايرها حدود 70 درصد و آماده به کار مي باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/18از ساعت 9