پژو 405 مدل 1380 رنگ نوک مدادی

500000000

توضیحات

9809980241600391

140068460000563441
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/11/16

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/99001175/119ج-از شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9900476مورخ 99/4/9-اجراییه 9900151مورخ 99/5/13-محکوم له آقای حسین مهدیان فرزند محمد -محمدرضا مارالانی فرزند محسن  با وکالت آقای محمد میرزایی-محکوم علیهما آقای داود و مهدی شهرت هردو عوض زاده فرزند عباسعلی -محکوم به 1/000/000/000ریال -بابت اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 1/377/856/780ریال -هزینه دادرسی 33/000/000ریال -هزینه کارشناسی 8/000/000ریال – حق الوکاله وکیل 29/200/000ریال -نیم عشراجرای دولت -122402839ریال حسب ارزیابی خودروی سواری پژو 405مدل 1380نوک مدادی به شماره انتظامی 263ی66ایران 20 به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

1) مشخصات فنی خودرو بر اساس سابقه :

شماره انتظامی :      263ی66/ ایران 20            نوع و سیستم و تیپ :    سواری پژو 405    مدل و رنگ:  80 نوک مدادی    ظرفیت : 5

تعداد مهور چرخ :  4و3    شماره موتور :  22528009720  شماره شاسی : 80313034    نوع سوخت : بنزین     تعداد سیلندر:4

2) وضعیت اطاق و شاسی و فنی و غیره :

از خودرو موصوف در پارکینگ    سفیر شرق اتحاد  بازدید بعمل آمد.در لحظه بازدید خودرو برار و ضعیت موجود فعلی در پارکینگ بود .

قسمت  جلو  آثار تصادف و بازسازی دارد -جلو پنجره شکسته-.سپر جلو شکسته- اطراف  اتاق آثار خوردگی و رنگ شدگی دارد- لاستیک ضعیف  – رادیو پخش و زاپاس نداشت – سوییچ  در اختیار نبود- موتور خاموش

3-در لحظه بازدید ارکان  اصلی خودرو فاقد تغییرات بودند ( منفی ) در صورت احراز شرایط ذیربط قابلیت شماره گذاری دارد ( مثبت) *

4-نتیجه و اظهار نظر کارشناسی : با عنایت به نوع و مدل و سیستم خودرو وبا توجه بنوع کاربری و وضعیت بازار فعلی ووضعیت توصیفی خودرو

کارشناسی /ارزش خودرو مبلغ : 500/000/000ریال معادل پنجاه میلیون تومان تقدیم میگردد./

تاریخ مزایده 1400/12/11  ساعت 9 الی 9/30در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/12/11