پژو 405مدل 83

350000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709988111500871
شماره آگهی:
140028460000015067
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده : نوبت اول (توقیفی)

مورد مزایده : خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی

در پرونده کلاسه 9901356 اجرایی طی رای صادره از شعبه 6 محاکم عمومی دادگستري شهرستان همدان – شعبه 5 اجرای احکام مدنی

محکوم له : رحیم اکبری فرزند حبیب اله با وکالت آقای مصطفی عبدالرحمن

محکوم علیه : محمد خدابند لوئی فرزند حسن

مالک : محمد خدابند لوئی

محکوم به : فعلا مبلغ214/974/433 ریال در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 جی ال ایکس آی مستقر در پارکینگ ملت واقع در جاده قدیم قاسم آباد نموده است.

مورد مزایده : یکدستگاه خودرو سواری پژو تیپ 405 جی ال ایکس آی 1800 بشماره انتظامی 18-941 ج 43 مدل 1383 رنگ کرم نوع سوخت بنزین شماره موتور 12483169396 شماره شاسی 83076563 موتور خاموش ، دارای بیمه نامه شخص ثالث ،گلگیر جلو دوطرف ، گلگیر عقب دو طرف ، درهای جلو وعقب دوطرف ،سقف ، در بالای موتور و در صندوق عقب نیاز به نقاشی دارد ، لاستیکها فرسوده ، آینه ها سالم ، چراغها سالم ، فاقد نمدی سقف و فلاپی های عقب دو طرف ، رادیو ضبط و برف پک کن دارد در تاریخ کارشناسی 99/9/20 بمبلغ 350/000/000 ریال ارزيابي شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/12 ساعت 10/30 تا 11 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.12 ساعت 10.30