پژو 206 نقره اي متاليک مدل 1384

1250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309982612801667
شماره آگهی:
140001460000153038
شعبه صادر کننده:
شعبه دوازدهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول-نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 9900392 صادره از شعبه 28دادگاه عمومي خانواده كرج لها:حميده خيامي فرد فرزندعلي عليه:سيدعباس حسيني فرزند سيدکاظم محكوم عليه محكوم است به پرداخت150عددسکه تمام بهارآزادي بابت مهريه در حق محكوم له ومبلغ پنج درصدازهزينه اجرايي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به وهزينه اجرايي سهم الارث محکوم عليه به ميزان يک پنجم متعلق به مرحوم سيدکاظم حسيني كه شامل يک دستگاه خودرو مي باشد،ازسوي اين اجراتوقيف وتوسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف وارزيابي شده ومقرر است در مورخ 1400/11/13از ساعت 9 الي10در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده يک دستگاه خودرو ازمبلغ 1/250/000/000ريال نظريه كارشناسي شروع مي شود وبه هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك هفته از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني وصدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گرددكليه هزينه هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد .طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت ومكان برگزار خواهد شد .مال مورد مزايده وبهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:سواري پژو 206 نقره اي متاليک مدل 1384 داراي پلاک انتظامي 81 س 688 ايران 30ميباشد و شماره موتور 72314123 و شماره شاسي 11806165 فابريک است.داراي راديو پخش و بلند گو و موتور سالم و روشن است .اطاق سالم و گلگير عقب سمت راست تصادف جزيي دارد.لاستيک ها جمعا 40 درصد استهلاک دارد و بموجب اظهار بيمه ثالث دارد و از تاريخ 1400/09/08 در پارکينگ متوقف گرديده است و خودرو تيپ 5 ميباشدبا توجه به مشخصات اتوموبيل و قيمت پايه اتوموبيل براي مزايده مبلغ 1/250/000/000 ريال معادل يکصدو بيست وپنج ميليون تومان ارزيابي گرديده است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/13از ساعت 9 الي