پژو پارس 95

1650000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982160300132
شماره آگهی:
140028460000018037
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فامنين
تاریخ صدور:
1400/02/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

((آگهی مزايده نوبت اول))

درپرونده کلاسه 0000040 اجرایی طی رای صادره از شعبه 38 دادگاه حقوقی تهران

محکوم له : آقای سید مجید عمادی با وکالت آقای حکمت ابوالحسنی زراعتکار

محکوم علیه :آقای عزت اله گهرباری

محکوم به: 12.051.094.890ریال و نیم عشر دولتی برابر قانون

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است . محکوم له اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری پژو به شماره انتظامی 286 ب 17 ایران 19 متعلق به محکوم علیه مستقر در توقفگاه وحدت تجرک نموده است .

مورد مزایده: یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس تیپ PARSXU7CNG مدل 1395،رنگ سفید روغنی ،نوع سوخت بنزین – گاز (دوگانه سوز) CNG ، شماره موتور 124K0813534 ،شماره شاسی NAAN21VE5GK306550، دارای بیمه نامه شخص ثالث،بدنه و اطراف اتاق،سقف درب بالای موتور،درب صندوق عقب سالم،شیشه ها سالم،سپرها سالم،آینه ها سالم،جلو داشبورد سالم،صندلی ها و کنسول وسط سالم،برف پاکن ها سالم به شماره انتظامی 286 ب 17 ایران 19 ، که خودرو مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1.650.000.000 ریال معادل یکصد و شصت و پنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است که در تاريخ 1400/3/18 ساعت 10 الی 10/30 صبح اقدام به مزايده جهت تاديه دين محکوم عليهم می نمايد. معهذا کسانی که تمايل به شرکت در مزايده دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از روزيکه برای فروش معين شده است اموال مشروحه را ملاحظه نمايند ضمناً مزايده در دايره اجرای احکام مدنی دادگستری فامنين برگزار می شود :

بديهی است برنده مزايده کسی تلقی می گردد که بيشترين قيمت پيشنهاد نمايد و می بايست ده درصدی را فی المجلس و مابقی ظرف مدت يکماه تأديه کند.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فامنین -بیاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.18ساعت 10