پژو پارس 83

40000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988110200728
شماره آگهی:
140028460000017946
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان
تاریخ صدور:
1400/02/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده : نوبت اول (توقیفی)

مورد مزایده : خودرو سواری پژو پارس

در پرونده کلاسه 9901457 اجرایی طی رای صادره از شعبه 2 محاکم عمومی دادگستري شهرستان همدان – شعبه اول اجرای احکام مدنی

محکوم له : مهدی قدرتی فرزند عبدالمجید با وکالت خانم فریده صادقی ینگی کند

محکوم علیه : ساسان عبدی فرزند قباد

محکوم به : مبلغ 370/000/000 ریال و پرداخت هزینه اجرائی در حق محکوم له ونیم عشر دولتی برابر قانون

مالک: ساسان عبدی

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مستقر در پارکینگ مهر واقع در تقاطع بابک نموده است.

مورد مزایده : یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس بشماره انتظامی 18-917ج 87 مدل 1383 رنگ نقره ای شماره موتور 1248303534 شماره شاسی 83806575 شماره موتور و شاسی و پلاکت فابریک و اصالت دارد بدنه خودرو کامل رنگ میباشد (تمام رنگ)در حال حاضر پوسیدگی نیز دارد سقف تعویضی سینی شاسی ضربه و رنگ دارد لاستیک حدود 60 درصد میباشد تا 14001130 نزد شرکت بیمه تجارت نوبیمه شخص ثالث دارد در تاریخ کارشناسی 1400/1/26 بمبلغ 40/000/000 تومان ارزيابي شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/11 ساعت 11 تا 11/30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.11ساعت 11