پژو پارس مدل 1393

1500000000

توضیحات

9709980201501046

140068460000490035
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده خودرو سواری پژو پارس مدل 1393  :

به موجب اجرائیه 9810420201500157مورخ 1398/07/23 صادره ازشعبه 245 دادگاه خانواده یک تهران پرونده اجرایی 985153ث ج محکوم علیه آقای مصطفی کرمی حصارفر فرزند حسن محکوم می باشد به پرداخت تعداد 107 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه درحق محکوم له خانم مرضیه پیرولی فرزند مصطفی و نیم عشر دولتی از اموال محکوم علیه در حق محکوم له که حسب تقاضای محکوم له در راستای وصول محکوم به و هزینه اجرائی ، خودرو به شماره انتظامی ایران 55  793 و 27 توسط راهور توقیف شده است که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی شده .مشخصات خودرو : خودرو از نوع سواری  پژو پارس مدل 1393 تیپ xu7  pars با رنگ خاکستری متالیک مدل 1393 به شماره انتظامی ایران 55  793 و 27  و با شماره شاسی / بدنه 135951 وبا شماره موتور 0464416 با تعداد 4 سیلندر تعداد محور و چرخ ها 2 – 4 ، نوع سوخت بنزینی می باشد که خودرو از مورخ 1399/11/07 درپارکینگ امین متوقف است . اتاق سالم ، موتور در حد کارکرد ، گیربکس در حد کارکرد ، دیفرانسیل در حد کارکرد ، شیشه ها سالم ، سپرها : سپرجلو شکسته ، صندلی و جلو داشبرد سالم ، جلو پنجره سالم ، آئینه ها سالم ، چراغ ها سالم و لاستیکها دروضعیت آج 30 % درصد می باشند و قیمت پایه کارشناسی 1/500/000/000 ریال « معادل یکصد و پنجاه میلیون تومان » برآورد گردیده است. از خودرو به علت دشارژبودن باطری در حالت خاموش بازدید شد لذا وضعیت موتور و نیز میزان کارکرد خودرو مشخص نیست از وضعیت اعتبار بیمه نامه شخص ثالث و عوارض شهرداری و همچنین تخلفات احتمالی راهورطبق اظهارات خواهان پرونده معلوم نیست بنابراین قیمت پایه کارشناسی بدون احتساب موارد فوق و نیز هزینه توقف پارکینگ تعیین گردیده است .و خودرو قابل سرویس دهی میباشد.که مورخ 1400/10/28 ساعت 8 الی 8/30  با حضور نماینده محترم دادستان در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبی واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . دریافت فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی را پس از کسر هزینه اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی توسط خریدار پرداخت گردد.%

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 ساعت 8 الی 8/30