پژو تيپ405 رنگ سبز مدل 1377

420000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920007947104
شماره آگهی:
140191460000572976
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول (مرحله دوم) بموجب اجرائیه صادره از شعبه 214 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران محکوم له مریم محمدی اصل و محکوم علیه عباس بابائی محکوم است به پرداخت اصل خواسته و نیم عشر دولتی علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول/غیر منقول متعلق به محکوم علیه را بشرح ذیل توسط اجرای احکام توقیف و تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است : الف: مشخصات خودرو شماره انتظامي ايران 10-79ی724 نوع : سواري – سيستم: پژو تيپ : 405 رنگ سبز مدل 1377– شماره موتور : 22527704431 – ب: وضعيت خودرو زمان بازديد ضربه و شکستگی در قسمت سپر جلو و عقب -شکستگی راهنمای جلو راننده-آفتاب سوختگی و رنگ پریدگی در بعضی نواحی خودرو علی الخصوص کاپوت و سقف- وضعیت لاستیک ها 70% ج: اظهار نظر كارشناسي با عنايت به موارد فوق الذكر و لحاظ نوع ، تيپ و مدل وسيله نقليه و وضعيت بازار خريد و فروش خودرو در زمان تنظيم گزارش، ميزان ارزش ريالي پژو 405 مورد نظر بالغ بر420/000/000ريال معادل چهل و دو میلیون تومان برآورد مي گردد. مزایده از ساعت 16مورخ 1401/11/17 روز دو شنبه به آدرس شهرک اکباتان بین فاز یک و دو جنب اورژانس 115 اجرای احکام شورای حل اختلاف منطقه 5 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش می رسد از قیمت پایه کارشناسی شده به مبلغ فوق شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید در صورتیکه خریدار ظرف مهلت مقرر بقیه وجه را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار می باشد همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی میباشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17