پمپ آب خطی 6 اینچ و دو دستگاه پمپ آب حلزونی 4 اینچ

80000001

توضیحات

یکدستگاه پمپ آب خطی6 اینچ و 2 دستگاه پمپ آب حلزونی4 اینچ

کلیه مراحل این مرحله دربسترسامانه ستاد به نشانیwww.setadin.irبه صورت الکترونیکی برگزارمیگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/02