پزو پارس 87

80000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988111701225
شماره آگهی:
140028460000014077
شعبه صادر کننده:
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان (خانواده)
تاریخ صدور:
1400/02/18
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگـهی مـزایـده : نوبت اول ( توقیفی)

مورد مزایده : خودرو سواری پژو پارس

در پرونده کلاسه 9901126 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان همدان – شعبه 6 اجرای احکام

محکوم له : مژگان شجاعی سرشت فرزند رجبعلی

محکوم علیه: علیرضا محمودی فرزند محمود

مالک : علیرضا محمودی

محکوم به : 14 عدد سکه بهار آزادی تمام و طرح جدید و مبلغ 1481434 ریال خسارت دادرسی در حق محکوم لها و با توجه به معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی دریافت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به ونیم عشر دولتی برابر قانون

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس مستقر در پارکینگ مهر واقع در چهار راه بابک نموده است.

مورد مزایده : یکدستگاه خودرو سواری پژو پارس بشماره انتظامی 28 -738 س 45 مدل 1387 رنگ سفید روغنی شماره موتور 12487144177 شماره شاسی NAAN01CA99E735493 وضعیت ظاهری و فنی خودرو : در زمان بازدید اتاق و بدنه دارای خط و خش ، زنگ زدگی و اسیب دیدگی در گلگیر عقب سمت چپ که در مجموع دور رنگ محسوب می شود داشبورد سالم ، صندلی ها و تو دوزی سالم تجهیزات ندارد نقایص ظاهری از قبیل شیشه ها ، چراغها ، سپرهاو … ندارد موتور کار میکند گیربکس سالم ، دیفرانسیل سالم ، تایر ها دارای 50 درصد آج ، خودرو فاقدبیمه نامه شخص ثالث میباشد در تاریخ کارشناسی 99/12/13 بمبلغ 80/000/000 تومان ارزيابي شده است.

لذا این اجراء بتاریخ 1400/3/11 ساعت 9/30 تا 10 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720 یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست 10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایند.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.11ساعت 9.30