پراید 141 رنگ نقره ای متالیک مدل 1389

500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980730700323
شماره آگهی:
140012460000255189
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام كيفري شيراز
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول(مرحله اول )

بموجب پرونده کلاسه 9901316 الفج5 شعبه 5 اجرای احکام کیفری شیراز اموال توقیف شده محکوم علیه محمد حیدری شامل: یک دستگاه سواری سایپا پراید 141 آی بشماره 954 ص 89 – 93 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1389 که در پارکینگ چمران توقیف می باشد، باتوجه به شناسایی/معرفی مال توسط محکوم علیه در راستای رد مال ازطریق مزایده حضوری پس از انجام تشریفات قانونی ورعایت ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ، رأس ساعت 9 الی 10 صبح مورخ 1400/11/10 دردفتر اجرای احکام شماره 5 شیراز واقع در ميدان الله مجتمع قضایی شهید قدوسی شیراز، به فروش خواهد رسید ، مزایده از مبلغ ارزیابی شده توسط کارشناس محترم دادگستری .به مبلغ پانصد میلیون ریال شروع وشخص یا اشخاصی که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه دهند برنده مزایده خواهند بود ،برنده موظف است ده درصد از مبلغ پیشنهادی را نقداً به حساب سپرده دادگستری واریز و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده پرداخت کند چنانچه برنده در وقت مقرر ظرف یک ماه از پرداخت مابقی بهای مزایده خودداری کند سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد ضمناً طالبین می توانند 5 روز قبل از تاریخ انجام مزایده از مورد مزایده دیدن نمایند.

ضمنا هر متقاضی می بایست در وقت مزایده درخواست کتبی خود را با ذکر نام و نام خانوادگی و کد ملی و شماره همراه و مبلغ پیشنهادی در پاکت سربسته تحویل دهد .

داشتن کارت ملی و نیز پرینت ثبت نام ثنا الزامی است .

همچنین جهت شرکت در مزاًیده می بایست مبلغ 10 درصد را به حساب سپرده دادگستری شیراز واریز یا چک تضمین شده یا بین بانکی به همراه داشته باشد و در صورتیکه در زمان شرکت در مزایده قبض واریز یا چک تضمین شده یا چک بین بانکی به همراه متقاضی نباشد درخواست وی پذیرفته نخواهد شد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

9 الی 10 صبح مورخ 1400/11/10