پراید مدل1381 رنگ سفید

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982660400022
شماره آگهی:
140001460000154714
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بایگانی 972216 شعبه ملارد واحد نیابت دادگستری کرج موضوع کلاسه پرونده 981655 شعبه دوم نیابت دادگاه عمومی حقوقی کرج نیابت کرج له: بانک سپه به نمایندگی آقای رضا فیض آبادی علیه: محسن کارگر عفیفی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 366/035/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 5 درصد ریال درصد به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محکوم علیه در مهلت قانونی در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناسی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 23 1400/11/ از ساعت 8 صبح تا 9 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت250/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:احتراما در اجرای قرار کارشناسی صادره مبنی بر رسیدگی و اظهار نظر موضوع پرونده کلاسه981655 در خصوص بررسی اصالت و تعیین قیمت خودروی سواری پراید498 ه 32 ایران 21 توسط اینجانب حسب دستور از وسیله نقلیه صدرالشاره بازدید نموده بدینوسیله نظریه کارشناسی جهت هرگونه بهره برداری اعلام میگردد .

مشخصات خودرو :

شماره انتظامی : 21-498 ه 32

سیستم: پراید

مدل : 1381 رنگ : سفید

شماره شاسی : 1412280749371

شماره موتور : 00284387

تعداد چرخ : 4 چرخ تعداد محور : 2 محور

تعداد سیلندر : 4

نوع سوخت : بنزین

ظرفیت : 4

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید کارشناسی :

اطاق وبدنه : سالم

داشبورد : سالم

صندلی وتودوزی : دارد

تجهیزات :

نقایص ظاهری :. موتور : سالم

گیربکس : سالم

دیفرانسیل : : سالم

تایر ها : 50 در صد

سایر :

ارزش پایه خودرو :.

با عنایت به مراتب فوق ارزش خودرو به مبلغ 250/000/000 ریال تعیین میگردد.

دادورز شعبه نیابت کرج-شهرستانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

23 1400/11/ از ساعت 8 صبح تا