پراید مدل 1387 به رنگ سفید

640000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909983731500801
شماره آگهی:
140009460000260787
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان لنجان(زرين شهر)
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

(نوبت اول)

واحد اجرای احکام مدنی در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0001003جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخه 1400/11/23رأس ساعت 09:00 صبح و به منظور وصول محکوم به در حق محکوم له و به جهت فروش یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 464 ط 25 ایران 67 و شماره موتور M13/2319575و شماره شاسی S1412287456923 مدل 1387 به رنگ سفید و یگانه سوز (بنزینی )به مالکیت آقای محمدرضا دارابی دارستانی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 640/000/000 ریال ارزیابی گردیده است ، در محل اجرای احکام مدنی دادگستری لنجان برگزار نماید . طالبین خرید می توانند به مدت 5 روز قبل از موعد مزایده از خودروی مورد نظر واقع در پارکینگ چمگردان دیدن نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند . مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی می باشند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند . کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که 10 درصد قیمت کارشناسی را نقداً به حساب سپرده دادگستری به شماره IR-110100004061012907670593 با شناسه واریز 923108161100059909983731500801واریز و در صورت برنده شدن الباقی را ظرف مدت 30 روز پرداخت نمایند.

اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنجان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/23ساعت 09:00 صبح