پراید سفید رنگ مدل 79

250000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980350700775
شماره آگهی:
140009460000260732
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)
تاریخ صدور:
1400/10/26
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده اموال منقول

وفق م 119 ق ا ا م که فاصله بین انتشار آگهی و روز مزایده بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد لذا با در نظر گرفتن تاریخ مزایده اقدام شود.

اجرای احکام مدنی شعبه 2 اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 0000037ج2 مبنی بر مطالبه مبلغ 139/272/662 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ 20/ 11 /1400 ساعت11 صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روزقبل از جلسه مزایده به نشانی: پارکینگ فرزانگان نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا . طالبین خرید باید در روز مزایده 10 درصد بها به مبلغ 25/000/000 ریال را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم نمایند قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.

یک دستگاه پراید مدل 79 به شماره انتظامی 67-241ن17 سفید رنگ به مبلغ 250/000/000 ریال که مبلغ پایه مزایده میباشد.