پراید تیپ 111 به رنگ بنفش مدل1391

750000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809981076400040
شماره آگهی:
140091460000621408
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره پانزده شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (خودرو)

در خصوص اجراییه صادره از حوزه 764شورای حل اختلاف 15تهران له مهدی اربابی علیه داریوش نامی آذر محکوم به پرداخت مبلغ 161/394/337ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی وهزینه کارشناسی و مبلغ3/000/000ريال بابت نیم عشر دولتی، حسب تقاضای محکوم له خودروی محکوم علیه توسط این اجرای احکام در قبال بدهی بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و طبق نظریه مورخ 1400/09/24 خودروی متعلق به محکوم علیه یکدستگاه سواری پراید تیپ 111 به رنگ بنفش به شماره انتظامی 36 و 882 ایران 99بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید : خودروی سواری پراید تیپ 111 مدل1391 به شماره موتور 45471070به شماره شاسی65430090083340که به جهت عدم دسترسی به اسناد شناسنامه ای مشخصات خودرو و ممیزات تطبیق به عمل نیامده است آج لاستیک چرخهای جلو و عقب مجموعا 50% مفید و قابل بهره برداری است ، از موتور معاینه فنی بعمل نیامد بعلت نقص در سیستم برق رسانی و قطع باتری در برق رسانی ، از ناحیه چراغ جلوی راست و سپر جلو درب موتور گلگیر جلوی چپ آثار برخورد دارد ، پوسته سپر عقب شکسته اطراف بدنه چپ و راست با توجه به مدل 1391 آثار برخورد دارد . لذا ارزش پایه معاملاتی خودروی موصوف با توجه به نوع و مدل و وضعیت ظاهری و میزان کارکرد و شرایط حاکم بر بازار روز و در نظر گرفتن هزینه های پارکینگ و عدم اخذ خلافی مبلغ 750/000/000ریال) تعیین می گردد واعلام می گردد علی ایحال نظر به ابلاغ نظریه کارشناسی به محکوم علیه که تا کنون هیچگونه اعتراضی به این واحد اجرا و اصل نگردیده لذا مقرر گردیده است خودروی موصوف در تاریخ 1400/11/24روز یکشنبه از ساعت 12الی 12:30در دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف15 تهران واقع شورای حل اختلاف مجتمع 15 تهران از طریق مزایده بفروش میرسدو از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 750/000/000ريال شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قسمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و 10 درصد قیمت خرید فی المجلس بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر 1 ماه (یک ماه) از وی وصول خواهد شد و پس از انجام وصول قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتیکه خریدار در مهلت مقررالباقی ثمن مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد .ضمناً کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد و همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی بوده.برای اطلاعات بیشتر می توانید به پارکینگ ایرانیان در مشیریه مراجعه فرمایید.

مهدی آهنگران مدیراجرای احکام شورای حل اختلاف 15تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/24 از ساعت 12الی 12:30