پرايد هاچ بك DM انژكتور با رنگ سفيد روغني با مدل 1385

600000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000264519
شماره آگهی:
140168460000642080
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول

به موجب پرونده اجرایی کلاسه 0101053ج2 اجرائیه شماره 140168420000112325 صادره از شعبه2 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه آقای ناصر صميمي قيداري فرزند ابوالفضل 2. آقای مهدي صميمي قيداري فرزند ابوالفضل 3. آقای شهبد نظري فرزند احمد 4. آقای هادي صميمي قيداري فرزند ابوالفضل 5. آقای اكرم صميمي قيداري فرزند ابوالفضل 6. آقای شهلا صميمي قيداري فرزند ابوالفضل 7. آقای فاطمه صميمي قيداري فرزند ابوالفضل-8-رامبد نظری فرزند احمد محکوم به تقسیم ترکه یکدستگاه خودروی سواری پراید بشماره انتظامی855ل44ایران22 بابت محکوم به در حق محکوم له فربد نظري خودرو مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی گردیده است.

در اجراي قرار كارشناسي مربوط به پرونده 0101053 با لحاظ به پرونده متشكله و بازديد از خودرو در بزرگراه باكري جنوب بلوار ناصر حجازي مجتمع مسكوني شادي به شرح ذيل اظهار نظر مينمايم

مشخصات اتومبيل :

اتومبيل از نوع سواري پرايد هاچ بك DM انژكتور با رنگ سفيد روغني با مدل 1385 با شماره انتظامي 855ل44 ايران 22 با شماره شاسي S 1442285181290 و شماره موتور 1683230 ميباشد

بازديد از خودرو :

از خودرو فوق بازديد گرديد از قسمتهاي سر گلگير عقب چپ اثار بازسازي همراه با قلم گيري رنگ دارد – هر دو درب جلو و عقب چپ فاقد زه و همچنين در محل قرارگيري زه در هر دو درب اثار ورود خسارت دارد لاستيكها داراي عمر 9 ساله ميباشند و بايد تعويض شوند باطري غير فعال وضعيت داخل كابين در حد مدل ميباشد

قيمت :

با نظر به چگونگي شرايط اتومبيل و تعميراتي كه بايد روي ان انجام شود و امعان نظر به مدل اتومبيل و عرف روز بازار و تعيين بهاء بر مبناي پايه كارشناسي قيمت خودرو معادل مبلغ 60/000/000تومان برابر شصت ميليون تومان ارزيابي ميگردد

مقرر گردید در روز یکشنبه در تاریخ 1401/12/14 از ساعت13/00 الی13/30 در نشانی تهران واحد مزایده واقع در طبقه پنجم مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ، از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه به مبلغ 600/000/000 ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد قیمت پیشنهادی ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/14