پارس BRILLIANCE H330 برنگ سفيد روغني سال ساخت1397

3400000

توضیحات

شماره پرونده:
9609983630100781
شماره آگهی:
140009460000263320
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تيران
تاریخ صدور:
1400/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

اجرای احکام حقوقی شهرستان تیران و کرون درنظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 960433 محکوم له مجید شیرازی فرزند محمد با وکالت ابوالفضل رمضانی و محکوم علیهم محمدعلی جهانبخش مهدی آبادی فرزند حسن و احمد جهانبخش مهدی آبادی فرزند محمدعلی و حسینعلی خدائی فرزند غلامرضا مبنی بر مطالبه مبلغ 350.000.000 ریال بعنوان اصل خواسته و مبلغ 10.610.000ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه وفق شاخص بانک مرکزی از تاریخ 1393/5/20 لغایت زمان اجرا در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرایی درحق صندوق دولت که روز دوشنبه مورخ 1400/11/25 از ساعت 10 لغایت 10:30صبح درمحل اجرای احکام حقوقی تیران و کرون جهت فروش یکدستگاه سواری پارس برلیانس به مالکیت خانم سمیرا جهانبخش مهدی آبادی که بعنوان مال جهت پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی معرفی گردیده که توسط کارشناس ، کارشناسی و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. قيمت پايه ازقيمت كارشناسي شروع وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . در روز مزایده با همراه داشتن 10درصد بها بصورت فیش (به شماره حساب شبای 110100004061012907670593 IR با شناسه 980108161100229609983630100781 بانک مرکزی که حداقل روز قبل از مزایده به حساب مذکور واریز و قبل از برگزاری مزایده تائیده از مالی دادگستری اخذ سپس درمزایده حاضر ) در جلسه مزایده شرکت و برنده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد درغيراينصورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از مورد مزايده داده شود

اوصاف مال مورد مزایده : یکدستگاه سواري پارس BRILLIANCE H330 بشماره انتظامي ايران43- 287 ص 57 برنگ سفيد روغني سال ساخت1397 بشماره موتور BM15LG072312 و شماره شاسي NAPH330AAJ1036378 ، فاقد بيمه نامه خودرو ، لاستيكهاي خودرو حدود 50% كارآيي و بقيه قسمتهاي خودرو در حد مدل سالم كه با بررسي همه جانبه بعمل آمده قيمت پايه فروش خودرو مورد نظر با توجه به وضعيت فني و ظاهري موجود و در نظر گرفتن جميع جهات موثر در قيمت گذاري وسائط نقليه و نوسانات شديد و اخير بازار خودرو در حال حاضر مبلغ 3.400.000.000 ريال (معادل سيصد و چهل ميليون تومان) ارزیابی گردیده است.

نجفی

مدير اجراي احكام حقوقي دادگستري تيران و كرون

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/25 از ساعت 10