يک قطعه سيمکارت به شماره 09122867118

206000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982190500025
شماره آگهی:
140168460000544238
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه3 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

رياست محترم روابط عمومي دادگستري استان تهران .

با سلام ،

در خصوص پرونده اجرائي به شماره بايگاني 1ج/0100158محکوم عليه اقاي محمد رضا سراج انصاري فرزند جواد شماره ملي 0041167041 با عنايت به صدور دادنامه 303 مورخ 1386/03/12از شعبه محترم1030 دادگاه کيفري 2 تهران ، راي به محکوميت کيفري محکوم به پرداخت 550/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت 10950000ريال بابت هزينه دادرسي در حق وحيد مافي گرديده است ، محکوم له جهت استيفاي طلب و حقوق خود بدوا تقاضاي توقيف و فروش اموال منقول متعلق به محکوم عليه به شرح و ميزان کارشناسي ذيل را نموده است که اين اجرا قصد دارد در روز يک شنبه در تاريخ 1401/11/02صبح در دفتر قاضي شعبه اول اجراي احکام کيفري دادسراي ناحيه 3 تهران از طريق مزايده بفروش برساند به مبلغ380/000/000 ريال ( سيصدو هشتاد ميليون ريال ) با عنايت به در خواست شاکي و پذيرش آن از سوي رياست محترم شعبه اول اجراي احکام تهران و پس از طي مراحل قانوني شرايط برگزاري مزايده و فروش سيم کارت به شماره 09123752530 و سيمکارت 09122867118 فراهم مي باشد ، لذا دستور فرمائيد ، آگهي فروش و برگزاري مزايده ( به مقداري که اعلام خواهد شد ) به موجب قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 در يکي از روز نامه هاي محلي ، براي يک نوبت منتشر و چاپ گردد . مشخصات مال مورد مزايده :شرح مال يک قطعه سيمکارت به شماره 09123752530 قيمت پايه کارشناسي به مبلغ174/000/000ريال ريال ارزيابي شده است

*شرح مال يک قطعه سيمکارت به شماره09122867118 قيمت پايه کارشناسي به مبلغ206/000/000ريال ارزيابي شده است .

، تاريخ برگزاري مزايده در روز يک شنبه به تاريخ1401/11/02 مي باشد و ساعت برگزاري مزايده از 10 صبح لغايت 11 صبح است و مکان برگزاري مزايده اتاق قاضي شعبه اول اجراي احکام کيفري دادسراي ونک تهران مي باشد . در ضمن چنانچه روز برگزاري مزايده به هر دليلي مصادف با روز تعطيلي شد ، برگزاري مزايده به روز بعد ( وقت اداري در ساعت مذکور و مکان مزبور ) موکول خواهد شد ، و از برنده مزايده مبلغ 10 درصد مبلغ پيشنهاد شده به صورت نقد دريافت مي شود و باقي مانده آن توسط خريدار ( برنده مزايده ) ظرف مدت يک ماه به حساب بانکي 2171299042004 نزد بانک ملي ايران شعبه مجتمع قضايي مير داماد تهران کد 1116 واريز خواهد شد ، در غير اين صورت مبلغ 10 درصد پرداخت شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و لازم به ذکر است ، کليه هزينه هاي مرتبط به تنظيم سند نقل و انتقال رسمي به عهده خريدار ( برنده مزايده ) مي باشد ./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02