يک ساختمان دو طبقه دو بر شامل دو واحد مسکوني

240000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982162200060
شماره آگهی:
140168460000543844
شعبه صادر کننده:
شعبه پنجم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول

نظر به صدور دادنامه شماره 9909972162201256 شعبه 90 ودادنامه شماره 9909970221302463 شعبه 13 تجديد نظر اجرائيه شماره 140068420000059661.صادره ازشعبه 90دادگاه عمومي تهران محکوم عليه اقا 1-محمد حق پناهي 2-فرهنگي رهيافت فن آوري محکوم به پرداخت مبلغ ( 26/312/621/700ريال ) بابت محکوم به در حق محکوم له اقا اکبر گلستانه نو و پرداخت مبلغ ( 1/315/631/085ريال ) بابت هزينه اجرايي در حق دولت شده است مجموعا 27/628/252/785 ريال . لذا جهت وصول محکوم به و هزينه هاي اجرايي 11/51 سهم مشاع از 100 سهم ازششدانگ يک ملک به پلاک ثبتي 2395/21640 تهران متعلق به اشخا ص ثالث ( مشخصات 1-حسين راغ فر 2-روح انگيز راغ فر 3- مهناز راغ فر 4-علي راغ فر ) توقيف و پس از ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديد :

*

رياست محترم شعبه 5 اجراي احکام مدني مجتمع قضايي صدر تهران

با سلام و احترام

در اجراي قرار کارشناسي پرونده اجرايي به شماره بايگاني 0000297 (صفر-صفر-صفر-صفر-دو-نه-هفت) موضوع دعوي مطروحه در خصوص ارزيابي ملک به پلاک ثبتي 21640/2395 (دو-سه-نه-پنج مميز دو-يک-شش-چهار-صفر) پس از ارزيابي و معاينات فني بعمل آمده و بازديد از محل در معيت احدي از طرفين پرونده (نماينده) واقع در خيابان شهرآرا، آرش مهر کوي سي پلاک شش، گزارش کارشناسي بشرح زير به استحضار عالي مي رساند.

الف- مختصات ثبتي: طبق تصوير سند ابرازي يک قطعه زمين به مساحت دويست و چهل (240) متر مربع قطعه صد و شصت و پنج تفکيکي پلاک بيست . يک هزار و ششصد و چهل فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج اصلي مفروز از پلاک چهارهزار و صد و بيست و چهار فرعي از اصلي مذکور بخش ده تهران اراضي طرشت.

ب- مشخصات اعياني و ساختمان

با عنايت به بازديد بعمل آمده اعياني احداث شده در عرصه يک ساختمان دو طبقه دو بره شامل دو واحد مسکوني مستقل مي باشد.

موقعيت عرصه نسبت به گذر شمالي و جنوبي : ساختمان دو بر، نماي ساختمان سنگ، فرش کف راه پله سنگ و بدنه هم گچ و نقاشي داراي دو کنتور برق و کنتور آب و گاز مي باشد.

طبقه همکف مشابه طبقه اول (حسب اظهار)

طبقه اول داراي سالن پذيرايي، آشپزخانه بسته بهمراه کابينت فلزي، سه اطاق خواب و يک دستگاه سرويس بهداشتي و دستشويي، يک دستگاه حمام دوش به همراه سرويس فرنگي، موزاييک و بدنه ديوار نقاشي، داراي بالکن، فرش کف سرو يس موزاييک و بدنه ديوار کاشي، سيستم سرمايش، کولر آبي و سيستم گرمايش بخاري گازي مي باشد.

عمر بنا حدودا پنجاه و پنج سال بنظر مي رسد.

نظزيه کارشناسي:

به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مکاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با کاربري موصوف، ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعيان ملک مسکوني به پلاک ثبتي 21640/2395 (دو-سه-نه-پنج مميز دو – يک-شش-چهار-صفر) با کليه امکانات و امتيازات موجود و صرفنظر از تعهدات بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي، ديدن احتمالي، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال سند و تحويل ملک و فارغ از احراز مالکيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشروط به صحت و اعتبار مدارک ابرازي و بلامانع و بلامعارض بودن و در شرايط روز برابر مبلغ 240/000/000/000 ريال (بيست و چهار ميليارد تومان) برآورد و تعيين مي گردد. لازم به ذکر است برابر سند صلح رسمي به شماره 21738 بيست و يک هفتصد و سيو هشت مورخ 16/07/1381 مصالح خانم آسيه آخوندي ميلاگردي ملک مذکور را با حفظ منافع مورد مصالحه مادام العمر مصالح به متصالحين صلح کرده است و مصالح شخصا و بالمباشره مادام الحيات خويش اختيار فسخ يکجانبه اين صلح را بدون حضور متصالحين دارد.

با توجه به اينکه ملک مذکور صلح عمري شده است تشخيص پذيرش توثيق با مقام محترم قضايي است.

حق الزحمه کارشناس براساس تعرفه دستمزد کارشناس رسمي دادگستري بااحتساب هزينه اياب و ذهاب برابر با دوازده ميليون و نهصد پنجاه هزار تومان مي باشد.

 

*

با عنايت به ميزان محکوم به و هزينه هاي اجرايي و با رعايت ماده 51 قانون اجراي احکام مدني مقرر شده مقدار 11/51سهم مشاع از يکصد سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتي موصوف در روز مورخ1401/10/24 در ساعت 08:30 از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه همکف مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .

مدير اجراي احکام مدني شعبه 5مجتمع قضايي شهيد صدر- پرسم

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24