يک دستگاه پژو پارس نقره ای

90000000

توضیحات

9909988736700715

140048460000093043
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كامياران/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال نوبت سوم

بدينوسيله اجراي احکام مدني کامياران در نظر دارد در خصوص پرونده اجرايي به شماره بايگاني  0000209 ، حسب اجرائيه واصله از شعبه دوم حقوقي کامياران به شماره  140048420000037340 ، مال توقیف شده محکوم عليه را با مشخصات ذيل ، در تاريخ 1400/11/6 در ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام مدني کامياران ، به آدرس کامياران خيابان مدرس ، با حضور نماينده دادسرا از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند در مدت 5 روز قبل از روز مزايده با هماهنگي اين اجرا از اموال موضوع مزايده بازديد نمايند. مزايده از قيمت کارشناسي شروع و برنده شخصي است که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. برنده بايستي في المجلس ده صد مبلغ پيشنهادي را به صندوق دادگستري توديع و مابقي آن را حداکثر ظرف 30 روز از تاريخ مزايده توديع نمايد، لازم بذکر است در صورتي که برنده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.

مشخصات اموال و قيمت پايه آنها:

تاریخ اعتبار بیمه خودرو در مورخ 1400/4/2 منقضی گردیده است .خودرو بصورت تمام رنگ و داخل موتور نیز رنگ شدگی و وضعیت پوسته ی سقف تعویض میباشد و وضعیت لاستیک ها حدودا 50٪ میباشد .

يک دستگاه پژو پارس نقره ای رنگ مدل 1383 و شماره شاسی 828384 و شماره موتور 3000948 به شماره انتظامی 187 ق 62 ایران 61 

قيمت  پايه موضوع مزايده  90/000/000 تومان .

 

 

بهزاد فریدی-دادورز اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان کامياران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاريخ 1400/11/6 در ساعت 10 صبح