يک دستگاه  خودرو سواري پژو 405

750000000

توضیحات

9609982152800848

140068460000500060
شعبه 3 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 4 تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

مزايده- نوبت اول

بدينوسيله به اطلاع ميرساند در پرونده کلاسه 3/981403 ج ، يک دستگاه  خودرو سواري پژو 405 مدل 1390 رنگ نقره اي  به شماره موتور 12420154976  و به شماره پلاک 27ص 645ايران 33 متعلق به آقاي محسن عسکري حاتم آبادي که طبق نظر کارشناس محترم دادگستري داراي آثار بازسازي(ازقسمت جلو واطراف تصادف دارد باطري ندارد لاستيک 50 درصد فاقد ضبط  صوت هر دو سپر معيوب و  چراغ هاي جلو شکسته  مي باشد، جهت مزايده به مبلغ 750/000/000ريال ارزيابي گرديده است. اشخاصي که تمايل به شرکت در مزايده را دارند مي توانند در جلسه مزايده که در تاريخ دوشنبه  1400/10/27 از ساعت 9 الي 10 صبح در شعبه 3 اجراي احکام دادسراي ناحيه 4 تهران به آدرس حکيميه، بلوار بابائيان، خيابان امام حسين شرکت نمايند. برنده مزايده بايد ده درصد از مبلغ را نقداً به حساب سپرده  2171299034006  بانک ملي کد 517 واريز نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ دوشنبه  1400/10/27 از ساعت 9 الي 10 صبح