يک دستگاه خودرو سواري يژو 405 جي ال آي

450000000

توضیحات

شماره پرونده:
8909982163900355
شماره آگهی:
140191460000543862
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول (نوبت اول) 

به موجب پرونده کلاسه 0102119 محكوم عليه اکبر اميري محکوم به پرداخت مبلغ 1/846/955/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم پريا طاهري و مبلغ 92/347/794 ريال بعنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت و چون نامبرده در موعد مقرر قانوني مفاد حکم را اجراء نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموال منقول محکوم عليه به شرح زير به وسيله اين اجراء توقيف و توسط کارشناس ارزيابي گرديده است و مقرر است از طريق مزايده در تاريخ 1401/10/27ساعت 8 الي 9 صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم به فروش برسد . مال متعلق به کسي است که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد .طبق ماده 129 قانون اجرا احکام مدني در صورتي پرداخت بهاي اموال به وعده قرار گيرد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه مزايده ظرف مهلتي که از سوي دادورز اجراء تعيين مي گردد و حداکثر يک ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد کرد ، از خريدار اخذ و اموال به نامبرده تحويل خواهد شد . در صورتي که برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد ، سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد .ضمناً طالبين مي توانند طبق ماده 126 قانون اجرا ظرف 5روز قبل از مزايده به دفتر اجراء مراجعه و با هماهنگي اجراء از اموال بازديد نمايند.اموال مورد مزايده يک دستگاه خودرو سواري يژو 405 جي ال آي به شماره انتظامي 832 ه 85 ايران 77 مدل 1383 داراي شکستگي در سپرهاي جلو و عقب و چراغ جلو چپ ميباشد و درب موتور به صورت خام و بدون رنگ نصب ميباشد(تعويض شده است) و فاقد چراغ جلو راست و داراي 4 حلقه لاستيک کاملا فرسوده و پنجر شده ميباشد . ارزش پايه اين خودرو با توجه به وضعيت موجود مبلغ 450/000/000 ريال معادل چهل و پنج ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27