يک دستگاه خودروي سواري هيوندا رنگ سفيد مدل 2006

4200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920004068803
شماره آگهی:
140191460000528900
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

پرونده کلاسه 0101280 اجراييه صادره از شعبه يک دادگاه عمومي و حقوقي شهريار ، محکوم له: سحر كوزل زاده ارجقي محکوم عليه: مهرداد صابر موضوع لازم الاجرا: پرداخت تعداد 124 قطعه سکه تمام بهار آزادي طلا بصورت عند المطالبه بر عهده زوج ، به عنوان اصل خواسته و همچنين پرداخت هزينه دادرسي (که توسط شعبه محترم اجراي احکام مدني محاسبه خواهد شد) و مبلغ 5/000/000 ريال از بابت حق الوکاله وکيل در حق محکوم لها . ضمناً محکوم له مکلف است با عنايت به معافيت وي از هزينه دادرسي وفق مقررات ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 ، با اجراي حکم و وصول محکوم به ، نسبت به پرداخت هزينه دادرسي مربوطه اقدام نمايد.پرداخت نيم عشردولتي درحق صندوق دولت برعهده محکوم عليه ميباشد از اموال مرحوم محمد صابر که پس ازتوقيف مال طي مراحل قانوني و ارجاع به کارشناس رسمي دادگستري آقاي احمد شاکري طي گزارش مورخ 1401/08/19 ارزش خودروي توقيفي را به مبلغ 420 ميليون تومان ارزيابي نموده اند سپس مقرر گرديد در تاريخ 1401/10/28 از ساعت 9/30 الي 10/30 در محل اجراي احکام مدني 3(خانواده) دادگستري شهريار با توجه به اينکه خودرو به پارکينگ مرکزي شهريار منتقل گرديده از طريق مزايده به فروش برسد،طالبين ميتوانند پس از ثبت نام در سامانه ثنا پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع وهماهنگي اين اجرا از اموال بازديد نموده ودر صورت تمايل در تاريخ ياد شده در مراسم مزايده شرکت نمايند مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و هرکسي بالاترين قيمت را در پاکت دربسته پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و10%از کل مبلغ فروش في المجلس نقدا يا طي چک تضمين شده از خريدار اخذ و باقي پس از گذشت يک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضي از خريدار اخذ وکليه اموال به وي تحويل خواهد شد.اموال توقيفي به شرح زير مي باشد:

يک دستگاه خودروي سواري هيوندا رنگ: سفيد به شماره انتظامي 66 ل 319 ايران21شماره موتور 5210254 شماره شاسي 77688 مدل 2006

اطراف رنگ شده .لاستيک ها :40 درصد موتور نياز به تعميير دارد در صندوق عقب و و شاسي هاي عقب تصادفي و سر شاسي جلو خردگي دارد سپرهاي جلو و عقب رنگ شده است.

ارزش خودروي توقيفي به مبلغ 420 ميليون تومان مي باشدوچنانچه روز مزايده مصادف با روز تعطيل گرديدمزايده در فرداي همان روز وساعت انجام خواهد شد