يک دستگاه آپارتمان بلوار مرزداران

39300000000

توضیحات

هی
شماره پرونده:
140068920007242870
شماره آگهی:
140168460000557221
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

بسمی تعالي

در اجرای اجراییه به شماره 0001546-1400/11/30 با موضوع مطالبه وجه چک له فاطمه بک زاده علیه خانم صفیه صابری که محکوم است به مبلغ 500/000/000ریال درحق محکوم له و مبلغ 25/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی وهمچنین طی اجرائیه شماره 4568مورخ 1400/12/15درشعبه 35محکوم علیه محکوم است به مبلغ 600/000/000ریال در حق محکوم به ومبلغ 30/000/000ریال بابت نیم عشر اجرایی وهمچنین طی اجرائیه شماره 89033مورخ 1401محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1/000/000/000ریال درحق ابراهیم مهرافروز مایوان ومبلغ 50/000/000ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم میباشد و دراثنای اجرای حکم ؛ یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی 107151فرعی از 2395اصلی بخش10تهران برای محکوم علیه ، توقیف و مقرر میگردد پلاک ثبتی مذکور در قبال مبلغ 2/134/980/000ریال بابت مجموع بدهی های محکوم علیه در شعبات 57-35-33ومبلغ 105/000/000ریال بابت مجموع نیم عشر اجرایی درحق صندوق دولت (مجموعا 2/239/980/000ریال )به فروش برسد.

 وضعيت ثبتي پلاک 107151 فرعي از 2395 اصلي بخش 10 ناحيه 01 به شرح ذيل اعلام مي گردد. مشخصات ملک ششدانگ يک دستگاه آپارتمان عرصه وقف با کاربري مسکوني به پلاک ثبتي 107151 فرعي از 2395 اصلي ، مفروز و مجزا شده از77121 فرعي از اصلي مذکور ، قطعه 2 در طبقه1 به مساحت 100.58 متر مربع كه2.65 متر مربع آن بالكن است به انضمام پارکينگ قطعه 2 به مساحت 11.52 واقع در طبقه 1- و واقع در بخش 10 ناحيه 01 حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران استان تهران مشخصات مالکيت: مالکيت صفيه / صابري فرزند علي اکبر شماره شناسنامه 644 تاريخ تولد 1343/01/01 صادره از تفرش داراي شماره ملي 0589503464 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ اعيان با شماره مستند مالکيت 48930 تاريخ 1400/10/19 دفترخانه اسناد رسمي شماره 522 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپي 085681 سري ب سال 00 با شماره دفتر الکترونيکي 140120301080000343 ثبت گرديده است. محدوديت: دو مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 140168990007697287 مورخ 1401/02/24 صادره از اجراي احكام شعبه 57 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران براي مالکيت صفيه صابري .بازداشت مي باشد بموجب دستور شماره 140168990009723661 مورخ 1401/03/03 صادره از اجراي احكام شعبه 35 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران براي مالکيت صفيه صابري بازداشت مي باشد

مشخصات ملك :

آپارتمان مورد كارشناسي پلاك ثبتي 107151 فرعي از 2395 اصلي بخش ثبتي ده تهران، به نشاني تهران- بلوار مرزداران- غرب بزرگراه يادگار امام- خ لادن- خ 10 متري اول- پلاك 12- واحد 3- طبقه اول روي همكف

مشخصات ملك:

 

مشخصات ملك يا آپارتمان مورد كارشناسي به استناد مدارك مضبوط در پرونده و تصوير سند مالكيت تك برگي ابرازي به شماره سريال اصلي 0850651 سري ب 1400 و تاريخ ثبت 1401/1/15 عبارت است از شش دانگ اعيان آپارتمان مسكوني با وضعيت خاص طلق عرصه وقف به شماره 107151 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 77121 فرعي مذكور قطعه 2 تفكيكي واقع در ناحيه 1 بخش 10 حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران به مساحت 100/58 مترمربع واقع در طبقه 1 (روي همكف) كه مقدار 2/65 مترمربع آن بالكن است به انضمام پاركينگ قطعه 2 تفكيكي به مساحت 11/52 مترمربع واقع در سمت جنوب شرق طبقه منفي 1 با قدرالسهم از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن، كه مالكيت آن از طريق انتقال قطعي شماره 48930 تاريخ 1401/10/19 توسط دفتر خانه اسناد رسمي شماره 522 شهر تهران به نام خانم صفيه صابري با ملاحظات، حدود، مفروزات، منضمات و حقوق ارتفاقي ملك به شرح مندرجات پشت تصوير سند، ثبت، صادر و تسليم شده است. 

 

به استناد تصوير نامه استعلام ثبتي مضبوط در پرونده، آپارتمان مورد كارشناسي داراي محدوديت دو مورد بازداشت دائم صادره از اجراي احكام شعب 57 و 35 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران است.

 

پايانكار ساختماني ارائه نشد و حسب اظهار خانم صفيه صابري، عمر ساختمان حدوداً 20 سال مي باشد.

 

مشاهدات:

 

آپارتمان مورد كارشناسي در طبقه اول روي همكف يك ساختمان مسكوني 4 طبقه ي تك واحدي مشتمل بر طبقات زيرزمين، همكف و 2 طبقه روي همكف بوده كه طبقه زيرزمين بصورت يك واحد مسكوني، مشاعات، پاركينگ و راه دسترسي به حياط رويت مي گردد و طبقات همكف و 2 طبقه روي همكف نيز بصورت آپارتمان هاي مسكوني تك واحدي مي باشند.

 

ساختمان فاقد آسانسور و جك و ريموت كنترل براي درب دو لنگه آهني پاركينگ مي باشد كه داراي نماهاي شمالي و جنوبي سنگ، درب بازكن تصويري، درب ورودي آهني دو لنگه، كف و ديوارهاي زيرزمين به ترتيب موزائيك و اندود سيمان تخته ماله اي، كف پله ها سنگ، ديوارهاي راه پله قرنيز سنگ و مابقي اندود گچ و رنگ و نرده راه پله ها نيز آهني است.

 

آپارتمان مورد كارشناسي فاقد انباري بوده و داراي پاركينگ و بالكن است كه بصورت دو خوابه با آشپزخانه باز و كابينت ام دي اف، سرويس بهداشتي دوش حمام به انضمام توالت فرنگي و سرويس بهداشتي ديگر شامل توالت ايراني و روشويي مي باشد.

 

آپارتمان داراي آب و گاز اشتراكي، برق اختصاصي، درب ورودي چوبي دو لنگه، درب هاي داخلي چوبي، درب بازكن تصويري، پنجره هاي آهني با شيشه يك جداره، سرمايش كولرآبي، گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور، كف و ديوار سرويس ها و آشپزخانه سراميك، الباقي كف ها سراميك و مابقي ديوارها نيز اندود گچ و كاغذ ديواري مي باشد. 

 

به هنگام بازديد، آپارتمان مورد كارشناسي در اختيار مالك بود و در آن سكونت دارد.

 

نظر كارشناسي:

 

با توجه به مراتب فوق الذكر، در نظر گرفتن شرايط مكاني، زماني، وقوع طبقه، تعداد واحدها، قدمت بنا، كميت و كيفيت آپارتمان مورد كارشناسي و كل ساختمان و ساير عوامل موثر در قضيه، به نظر اينجانب ارزش شش دانگ اعيان آپارتمان مورد كارشناسي با عرصه وقف در وضعيت موجود و در تاريخ تقديم گزارش كارشناسي، مبلغ 39،300،000،000 ريال معادل سه ميليارد و نهصد و سي ميليون تومان برآورد و اعلام مي گردد.

لذا ملک فوق مطابق ماده 51قانون اجرای احکام مدنی به میزان 0/34دانگ از ششدانگ پلاک فوق درمورخ 1401/10/27 از ساعت 13:30 الی 14 در دفتر اجرای احکام شعبه 57 دادگاه شهید مدنی واقع در : خیابان کریمخان زند اول ایرانشهر شمالی نبش کوچه ملکیان مجتمع قضائی شهید مدنی تهران ط اول برگزار میگردد.

لذا ، شرکت کنندگان در مزایده میبایستی ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده 2171299079005 کد 168 شعبه کریم خان زند -بانک ملی واریز نموده، و قبض انرا به قسمت اجرا تسلیم و یا در روز مزایده نقداً از خریدار دریافت و الباقی ثمن مزایده را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باید پرداخت نماید در غیر این صورت ده درصد دریافتی بنفع دولت ضبط خواهد شد .

اجرای احکام مدنی دادگاه مجتمع قضائی شهید مدنی(شعبه57)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27