يک باب واحد مسکونی 101 متر

41533000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920006738633
شماره آگهی:
140168460000632865
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب پرونده اجرائی 0101079 صادره از شعبه 10 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران، دعوي له فرشاد نوروز زنگانی و دیگران علیه معصومه فرامرزی و دیگران مبنی بر تقسیم ترکه که بر این اساس ـ ششدانگ عرصه و اعيان يك واحد آپارتمان مسكوني ـ واقع در ستارخان تحت پلاك ثبتي 89461 فرعي از 2365 اصلي مفروز و مجزي شده از 25687 ـ به نشاني : تهران ـ فلكه دوم صادقيه خيابان نوزدهم خيابان ستارخان بلوار شهدا جنوبي كوچه 19 غربي پلاك 9 واحد 4 غربي حکم به فروش آن صادر گردیده است که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و به شرح ذیل توصیف اجمالی و ارزیابی گردیده است.

ـ مشخصات عيني : يك واحد (واحدچهارم طبقه سوم از مجموع يك باب آپارتمان چهارطبقه شمالي (4از 4) ـ سمت غربي ، كاربري مسكوني ، مساحت ششدانگ اعياني 101.3 مترمربع ـ قدمت بناي آن حدود 15 سال ـ بازسازي شده است زمان بازديد تحت استفاده همسرقانوني و فرزند مرحوم متوفي ( خواندگان رديف اول و دوم). داراي آب برق گاز تلفن مستقل بوده ، داراي پاركينگ و انباري ، فاقد آسانسور ـ ارزيابي و قيمت گذاري ششدانگ واحدمسكوني فوق الذكر 41.533.000.000 ريال اعلام نظر ميگردد .

با عنايت به بازديد بعمل آمده و بررسي هاي ميداني و شرايط مكاني و زماني و عوامل موثر، بدون لحاظ هرگونه ديون و بدهي احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي بدون هرگونه معارض احتمالي و منع قانوني در نقل و انتقالات، ششدانگ واحد مسكوني فوق الذكر به مبلغ 41.533.000.000 ريال پيشنهاد و اعلام مي گردد .

مقرر گرديد شش دانگ عرصه و اعيان يک باب واحد مسکونی با مشخصات فوق الذکر در مورخه 1401/12/03 از ساعت 09/30 الي 10 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني نبش چهارراه سميه واحد مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه ششدانگ واحد مسكوني فوق الذكر به مبلغ 41.533.000.000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.ضمنا” هزينه انتقال سند رسمي بعهده خريدار ميباشد و اين شعبه هيچ تعهدي در خصوص تخليه و تحويل ملک موصوف ندارد.

شعبه سوم اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي

تهران – خيابان شهيد سپهبد قرني – تقاطع خيابان سميه – مجتمع قضايي شهيد بهشتي

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/03