يک باب خانه باغ فين بزرگ

رایگان

توضیحات

140009920003319247

140009460000253127
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان

1400/10/17

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده نوبت دوم

واحد  شعبه اول  اجراي احکام مدني دادگاه عمومي حقوقي کاشان با توجه به اجرائيه صادره له آقاي محمدرضا غفور  عليه  داود خاري زاده مجرد کاشاني و مبلغ  500/000/000 ريال بابت اصل خواسته  و مبلغ  15/000/000 ريال هزينه کارشناسي  و مبلغ 5 درصد محکوم به، بابت نيم عشر دولتي- مقداري از اموال محکوم عليه شامل:  يک باب خانه باغ به آدرس فين بزرگ-بالاتر ازشاهزاده هادي فين جاده مسکن مهر کوچه هادي 19 فرعي چهارم -ملک فوق فاقد سند رسمي داراي عرصه به ميزان 300متر مربع و اعياني نوساز يكخوابه با تمامي امكانات بمقدار تقريبي 50 مترمربع و يك منبع ذخيره آب زميني ميباشد. انشعابات آب و گاز ملك هنوز داير نشده ولي ديواركشي ملك كامل بوده و امكان اسكان وجود دارد.

توقيف پس از جري تشريفات قانوني و اينکه کارشناس رسمي / منتخب دادگستري پس از بازديد به شرح ذيل اقدام به ارزيابي نموده است . در تاريخ  1400/11/12 از ساعت 10 در  واحد شعبه اول اجراي احکام مدني به مزايده مي گذارد . به هرکس و کساني که از مبلغ کارشناسي شده ذيل الذکر شروع و بالاترين مبلغ را پيشنهاد نمايد اموال به وي فروخته خواهد شد . خريدار مي بايست ده درصد از ارزش کل اموال را في المجلس توديع نمايد و مابقي را ظرف مهلتي که از سوي مسئولين و متصديان اجراي احکام تعيين و حداکثر آن از يک ماه تجاوز نمي کند ، مي بايست پرداخت نمايد . چنانچه خريدار در مهلت مقرر تعيين شده نسبت به پرداخت مابقي بهاء اقدام ننمايد سپرده او پس از کسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد گرديد . کساني که مايلند اموال را ملاحظه و بازديد نمايند مي توانند 5 روز مانده به وقت مزايده به شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري کاشان مراجعه نمايند . نظريه کارشناسي :  با عنايت به  مراتب فوق و جميع جوانب ميزان عرصه و اعيان ، موقعيت زمين و معماري فضا و احتساب تمامي عوامل موثر خصوصا نداشتن سند مالكيت و… ارزش ششدانگ عرصه و اعيان و تمامي امتيازات و انشعابات بميزان پانزده ميليارد ريال تعيين و اعلام ميگردد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كاشان – احسان كريمي قهرودي

استان اصفهان – شهرستان كاشان – ميدان امام رضا – بلوار بوستان – دادگستري شهرستان كاشان

اطلاعات بیشتر

مهلت

. در تاريخ  1400/11/12 از ساعت 10