يکدستگاه سواري پژو پارس

1020000000

توضیحات

9909988143300525

140001460000150192
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

گهي مزايده اموال غير  منقول (- تجديد نوبت اول)

به موجب پرونده  بايگاني  0000011 شعبه دوم اجراي احکام مدني  فامنين  همدان واحد نيابت دادگستري کرج موضوع کلاسه پرونده‌ 0000622 شعبه  دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له:  اسداله  حاتم  گويا  با  وکالت  آقاي  حسين  بيات  عليه  :  احمد  وسعيد  رسولي  با    محکوم به پرداخت مبلغ 1/564/572/293  ريال در حق محکوم له و مبلغ 25/000/000  ريال  نيم عشر دولتي به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني نسبت به انجام مفاد نيابت اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم لها  به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده است که مال توقيف شده در تاريخ1400/11/11/  ساعت 8 الي  9  در محل اجراي احکام مدني واحد  نيابت کرج از طريق مزايده به فروش ميرسد، مزايده از قيمت پايه ارزيابي شده به مبلغ1/020/000/000  ريال شروع و به هر شخص حقيقي يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد که 10 درصد وجه مزايده في  المجلس به صورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني  که از خريدار است و الباقي ظرف يک  ماه از تاريخ مزايده از برنده وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه‌هاي مزايده به نفع دولت ثبت و مزايده تجديد مي‌گردد.

کليه هزينه‌هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت ت خواهد شد. طرفين مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبين به شرکت در مزايده مي ‌توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناسي بدون شرح است است: احتراما  در  اجراي  قرار  کارشناسي  موضوع  پرونده  شماره  0000622  در  خصوص  ارزيابي يکدستگاه  سواري  پژو  پارس  سفيد  به شماره  انتظامي  44 – 931 ن 76  مدل  1388  به  شماره موتور  1488242026  و  شماره  شاسي  766049  .

  وضعيت  موجود  : سواري  پژو  پارس  کيفيت  لاستيک  ها  خوب  ومناسب    گلگير  و درب  عقب  سمت چپ  پوسيدگي  سيني  پشت موتور  و  سر  کمک  هاي  جلو  رکاب  سمت  چپ  و جلو  پنجره  و  چراغ  شکسته    و  فرورفتگي  انتهاي  گلگير  عقب  سمت  چپ  و  موتور  خاموش  کيليومتر  470832    مي باشد  .

اظهار  نظر : 

قيمت  پايه  پژو  پارس  فوق  الذکر  با احتساب  مدل  1388  صرفنظر  از  هزينه پارکينگ  و بيمه  شخص  ثالث  و  خلافي  به  مبلغ  1/020/000/000  ريال  معادل  يکصد  و دو  ميليون  تومان  ارزيابي  واعلام  ميگردد  .

 

 

      دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ1400/11/11/  ساعت 8 الي  9