يکباب مغازه تجاري آرايشگري رباط کريم نصيرشهر

3000000000

توضیحات

9609982290302888

140091460000570704
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان رباط كريم

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول ( نوبت اول)

به موجب پرونده کلاسه اجرايي9902617 به نفع محکوم له شهربانو مسيبي و به ضرر محکوم عليه سيروس نجفي که محکوم است به مبلغ به ميزان 619/782/010 ريال در حق محکوم له و مبلغ 30/989/100 ريال بابت نيم عشر دولتي که ملک توقيف شده که توسط کارشناس ارزيابي شده به شرح زير توصيف گرديده است يکباب مغازه تجاري آرايشگري در حدود 12متر مربع از يک قطعه زمين قولنامه اي به مساحت 150متر مربع به مالکيت سيروس نجفي فرزند عوض به آدرس رباط کريم نصيرشهر بلوار امام خميني مابين کوچه لاله 19و کوچه شهيد مفتح مغازه آرايشگري ميباشد که اعيان يک واحد تجاري به مساحت حدودا متر 12مربع از يک ساختمان يک طبقه روي طبقه همکف به مساحت 150متر مربع و طبقه همکف 3واحد تجاري و طبقه اول مسکوني که نماي ساختمان آجر فشاري و اسکلت ساختمان فلزي و سقف طاق ضربي و کف فرش واحد تجاري سراميک و ديوار کاشي و سقف پتينه و نماي مغازه شيشه ميرال و اين واحد تجاري بدون انشعاب آب و برق و گاز مجزا بوده و به صورت مشترک با ساير واحدهاي ساختمان ميباشد و ساختمان داراي 2عدد کنتور برق و يک عدد کنتور گاز مشاع و يک عدد کنتور آب مشاع و سرمايش کولر آبي و گرمايش بخاري گازي و قدمت بنا در حدود 20سال ساخت و اين ملک بدون پروانه ساختماني بدون پايانکار و بدون سند رسمي ميباشد .و ارزش اعيان اين واحد تجاري فوق به مساحت 12متر مربع از زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 150متر مربع به قيمت  3/000/000/000ريال معادل سيصد ميليون تومان برآورد ميگردد که در مورخ 1400/10/22 از ساعت 8صبح الي 9صبح از طريق مزايده در دفتر اجراي احکام مدني دادگستري رباط کريم واقع در رباط کريم. بلوار امام خميني دادگستري رباط كريم به فروش برسد ، قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به کساني که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ،طبق ماده 129قانون اجراي احکام مدني در صورتي که پرداخت بهاي اموال به وعده قرارگردد ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد ، در غير اين صورت ده درصد اوليه به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/22 از ساعت 8صبح الي 9صبح