يك واحد مسکونی 

6000000000

توضیحات

9909980708100958

140012460000187936
شعبه سوم اجراي احكام مدني شيراز/قديم

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9901049    شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز/ قدیم دستور فروش اعیانی  ملک مشاع به شرح ذیل الذکر به درخواست خواهان  احمد کشاورز  فرزند کرامت   با وکالت  حامد کشاورز  بطرفیت خواندگان: 1-داود 2-زهره 3-رویا 4-حبیبه 5-دل آراء 6-نگین همگی کشاورز فرزندان کرامت 7-ماه بی بی جمشیدی فرزند امیر 8-اداره اوقاف وامور خیریه ناحیه یک شیراز 9- موقوفه حاج رمضان زارع  که توسط شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شیراز صادر و به این اجرا ارجاع گردیده است . لذا ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز چهارشنبه مورخ   1400/09/10 از ساعت 9 الی 10 صبح در شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – بن بست شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار می گردد و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناسی به  شماره  1400220703176255  – مورخ   1400/03/29    و نظریه تکمیلی شماره 1400220179347189 مورخ 1400/07/25  مبلغ 6/000/000/000 ریال (ارزش 6دانگ) می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده بایستی 10% قیمت پایه کارشناسی را به حساب سپرده  شماره  ir080100004058012907627341  در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی واریز  و اصل  فیش واریزی را در ابتدای برگزاری مزایده به اجرای احکام تحویل دهند و وفق ماده 128 ق . ا . ا . مدنی برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و به موجب ماده 129 ق . ا . ا . مدنی 10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به شماره حساب اعلامی واریز و اصل فیش واریزی را به اجرای احکام تحویل و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و فیش مربوطه را به قسمت اجرا تحویل دهد. در صورت عدم پرداخت 90% باقیمانده مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.این آگهی نوبت اول   می باشد. مشخصات و آدرس مورد مزایده وفق مواد 135 و 138 قانون اجرای احکام مدنی :

 

6 دانگ  اعيانی  يك واحد مسکونی  تحت پلاك ثبتي شماره 2 فرعي از 1075 اصلي بخش 3 ناحيه 4 شيراز به آدرس شيراز- بلوار نصر-خیابان شهید دلجو-خیابان مسکن وشهرسازی -کوچه 8-سمت راست .كد پستي 7147685534  .ملك مورد كارشناسي با زیربنای حدود 180 متر مربع با سازه آجری -سقف تیرریزی با طاق ضربی ، نما سنگ در یک قطعه زمین وقفی به مساحت 328/8 متر مربع میباشد. ملك داراي امتياز برق، اشتراك گاز و انشعاب آب است. عرصه ملک اوقافی میباشد.

 

مدیردفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی شیراز /قدیم – سعید منصوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

چهارشنبه مورخ   1400/09/10 از ساعت 9 الی 10 صبح