يك واحد ساختمان مسكوني واقع در سنقر – كوچه شهيد خالقي

رایگان

توضیحات

140150920000731182

140250460000210500
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان سنقر

1402/12/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

 درخصوص پرونده اجرايي كلاسه 0100506و  حسب  دستور  فروش  به شماره دادنامه  140150390001621227 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنقروکلیایی  فی  مابین  صادق  شریفی ، حمید رضا  شریفی  و غیره ، اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان  سنقر و کلیایی در نظر دارد  مطابق قانون اجراي احكام مدنی  ششدانگ ملک  واقع در سنقر – كوچه شهيد خالقي  – كوچه گلشن  را  از طريق مزايده حضوري بفروش برساند:

مشخصات   ملک  مورد  مزایده به  شرح ذیل  می باشد :

ملك مورد مزایده  شامل يك واحد ساختمان مسكوني داخل شهر سنقر به  نشانی  – كوچه شهيد خالقي  – كوچه گلشن  داراي پلاك ثبتي شماره يك فرعي از 782 اصلي با كاربري مسكوني  تحت مالکیت مرحوم محمد  حسين شريفي و  آقاي حميدرضا شريفي به مساحت عرصه حدود 302/88 مترمربع  بوده  که  حدود  26/3  متر  مربع آن در  مسیر  تعریض  گذر  واقع  گردیده است  و اعيان در يك طبقه به مساحت حدود 205 مترمربع داراي دو خواب ، هال پذيرايي ، آشپزخانه ، حمام ودستشويي ،انباري ، ساختمان با ديوار بار بر آجري و نما آجر و داراي انشعابات  آب ، برق ، گاز و تلفن و  قدمت  ملک  بیش  از 30  سال  مي باشد با توجه به نامه شماره 2420 / ص / 02 مورخ 07 / 03 /  1402 شهرداري سنقر مقدار 30 / 26 مترمربع از عرصه ساختمان فوق در طرح تعريض كوچه واقع شده است .

لذا ارزش ششدانگ عرصه و اعيان ملك مسكوني با كسر مقدار 30 /26 مترمربع عرصه ساختمان كه در طرح تعريض واقع شده با هزينه انشعابات به مبلغ 2/652/640/000  تومان (دو  میلیاردو ششصدو  پنجاه و  دو  میلیون و ششصد  و  چهل  هزار تومان) در قیمت  پایه  و براساس  نظریه ی  کارشناسی  مورخ  1402/09/15 ارزیابی  و  برآورد  گردیده  است . 

  مزایده  ملک فوق الاشاره براي روز چهارشنبه مورخ 1402/12/16 از ساعت 8:00  تا ساعت 12:00  صبح   شروع  خواهد  شد  كه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (سامانه ستاد) به نشانی www.setadiran.ir برگزار مي گردد . طالبين و خريداران مي توانند 5 روز قبل از موعد مقرر جهت اطلاع از نحوه مزايده و بازديد از  ملک   مورد مزايده به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی مراجعه نمايند و در روز و ساعت مقرر جهت شركت در مزايده به سامانه فوق الذکر مراجعه نمایند ، هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده شناخته خواهد شد و برنده مزايده مكلف است حداقل  10% بهاي قیمت پایه را در سامانه ستاد پرداخت و رسيد دريافت و باقيمانده را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده به حساب مزبور واريز نمايد درصورت عدم پرداخت بقيه بهاي مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجراي احكام مدني سپرده فوق الذكر به صورت سیستماتیک پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد ضمناً  هزينه ي  انتقال سند در  دفتر  خانه  به عهده برنده مزايده خواهد بود.

دادورز واحد اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سنقر و کلیایی — سجاد صادقی