يك واحد تجاري واقع در طبقه اول به مساحت 36/87 متر

6800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509982610300240
شماره آگهی:
140191460000601193
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد
تاریخ صدور:
1401/11/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده غير منقول (جلسه اول)

در پرونده کلاسه 0101839 نیابت صادره از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج به سود اقای جواد جمشیدلو عليه اقای عابدین جعفریان بخواسته 6/263/000/000 ریال (6/248/000/000 بانضمام 15/000/000 هزینه کارشناسی) و مبلغ 312/400/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت كه پس از طي مراحل قانوني و ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري 6 دانگ یک واحد تجاری توقيفي وثیقه گذار اقای میر علی میر عزیززاده به پلاک ثبتی 41223 فرعی از 43 اصلی مفروز و مجزی شده از 32136 فرعی از اصلی قطعه 106 به مساحت 36/87 متر مربع بانضمام پارکینگ تجاری قطعه 65 تفکیکی به مساحت 11 متر مربع که ملك مورد ارزيابي يك واحد تجاري واقع در طبقه اول يك مجتمع تجاري سه طبقه كه طبقه زيرزمين پاركينگ و انباري و طبقه همكف و اول تجاري، مجتمع تجاري اطلس داراي گواهي پايانكار، داراي اسكلت بتني، داراي نما از جنس سنگ تراورتن، داراي سرويس بهداشتي عمومي، داراي نگهبان تمام وقت، مجهز به سيستم اعلام حريق، ارتفاع واحدهاي تجاري حدود 4 متر ساختمان داراي موتورخانه مركزي است كه راه اندازي نگرديده، راهروها مجهز به سيستم تهويه مطبوع، كف راهرو از جنس سنگ گرانيت و بدنه راهروها از جنس سنگ، داراي پله برقي بصورت رفت و برگشت، واحد تجاري مورد بازديد داراي كف سراميك، بدنه لمينت كوبي، داراي سقف كاذب، درب ورودي از نوع شيشه سكوريت و پنجره ها از نوع فريم الومينيوم و شيشه سكوريت داراي سيستم سرمايش كولر ابي و فاقد لوله كشي اب و داراي اشتراك گاز مشاعي و برق مستقل ميباشد به مبلغ 6/800/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است.که در راستای ماده 51 ق ا ج ا م 5/526 دانگ از شش دانگ استیفای محکوم به رامینماید و به مزایده گذاشته می شود و سپس مقرر گرديد مزایده در تاريخ 1401/12/02 از ساعت 8:00 الی9:00 در محل اجرای احکام مدنی ملارد برگزار می گردد . مشخصات ملك توقیفی موردنظر واقع در: تهران -شهرستان ملارد-سراسیاب-خیابان اطلس غربی-مجتمع تجاری اطلس-طبقه اول به شرح ذیل از طريق مزايده به فروش برسد لذا طالبين ميتوانند پنج روز جلوتر از تاريخ مزايده با اطلاع و هماهنگي اين اجرا از ملك بازديد نموده و در صورت تمايل در تاريخ فوق در مراسم مزايده شركت نمايند مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و هر كس كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده شناخته شده و از 10% از كل مبلغ فروش في المجلس از خريدار اخذ و الباقي پس از گذشت يك ماه از خريدار اخذ و ملك به وي تحويل خواهد شد و در صورت عدم وصول 10 درصد پرداخت شده به حساب دادگستری ملارد ضبط میگردد . قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا موجودی در کارت بانکی (به همراه پرینت موجودی) في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه ظرف مهلتی كه از سوي اين مرجع تعيين مي گردد و حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ به نامبرده تحويل خواهد شد.

محل انجام مزايده ملارد -بلوار رسول اکرم -دادگستری شهرستان ملارد -طبقه زیر زمین -واحد اجراي احكام مدني دادگستري ملارد مي باشد .

دادورز اجراي احكام مدني دادگستري ملارد

عبدالملکی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/02