يك واحد آپارتمان مسكوني خيابان شهيد كرد

61500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003405496
شماره آگهی:
140168460000557489
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسهئ 3/010*1467/123ج از شعبه 123دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 140072004مورخ 1401/7/11-محکوم له خانم اشرف السادات خیرابادی فرزند سید اسماعیل -محکوم علیهم خانم وآقا- ملوک مجد فقیهی -محمود–مهدی-محمد-ناصر سعید شهرت همگی پرویزنیا -موضوع دستور فروش 6دانگ پلاک ثبتی 45/18819قطعه2تفکیکی مفروز از 463فرعی از اصلی بخش 11تهران به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

در خصوص پرونده به شماره بايگاني 0101467 و موضوع دعوي خانم اشرف السادات خيرآبادي به طرفيت آقايان محمود و مهدي و محمد و سعيد و ناصر همگي پرويزنيا و خانم ملوك مجد فقيهي مبني بر دستور فروش ملك مشاع و ابلاغيه صادره از آن اجراي احكام محترم درخصوص ارزيابي يك واحد آپارتمان مسكوني. اينجانب كارشناس منتخب پس از بررسي پرونده و هماهنگي لازم، باتفاق خواهان به محل وقوع ملك به نشاني : تهران- بزرگراه شهيد سليماني- خيابان شهيد كرد-خيابان صفائي- نبش خيابان مولوي- پلاك 45- طبقه اول- واحد 2 مراجعه نمودم و بدليل عدم همكاري ساكنين موفق به بازديد نشدم، لذا مجدا ضمن هماهنگي قبلي به محل مراجعه و با حضور آقاي مهدي پرويزنيا و خانم ملوك مجد فقيهي از واحد و مشاعات آن بازديد بعمل آوردم.

واحد مورد ارزيابي در زمان بازديد در اختيار نامبرگان قرار داشت و در آن سكونت داشتند.

1-اسناد و مدارك (تاييد و بررسي اصالت آنها بر عهده مراجع ذيصلاح مي باشد):

1-1-به موجب رونوشت اسناد تك برگ ارايه شده از سوي خواهان پرونده، عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره 18819 فرعي از 45 اصلي قطعه 2 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 463 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك لويزان تهران به مساحت 115/94 ( صد و پانزده مترو نود و چهار دسيمتر مربع) واقع در سمت جنوب طبقه يك كه 3/71 مترمربع آن بالكن است. بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 6 تفكيكي به مساحت 11/25 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقي طبقه همكف، بانضمام انباري مسكوني قطعه يك تفكيكي به مساحت 6/55 مترمربع واقع در سمت شمال غربي زيرزمين يك. با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرائي آن با حدود و ابعاد مندرج در آن، عرصه ملك زمين طلق پلاك 463 فرعي از 45 اصلي بخش 11 به مساحت 400/63 مترمربع كه مطابق صورتمجلس تفكيكي با شماره رايانه 139630401151000022 مورخ 1396/03/03 اجراي مقررات شده است.

1-2-به موجب گردشكار ثبتي شماره 140185601151013606 مورخ 1401/07/02 صادره از حوزه ثبت ملك لويزان تهران (مضبوط در پرونده) مشخصات و ميزان مالكيت مالكين به ترتيب زير است:

• مالكيت خانم ملوك مجد فقيهي با جزء سهم 82/5 از كل سهم 6000 سهم عرصه و اعيان.

• مالكيت آقاي مهدي پرويزنيا با جزء سهم 875 از كل 6000 سهم عرصه و اعيان.

• مالكيت آقاي سعيد پرويزنيا با جزء سهم 116/875 از كل 6000 سهم عرصه و اعيان.

• مالكيت آقاي ناصر پرويزنيا با جزء سهم 116/875 از كل 6000 سهم عرصه و اعيان.

• مالكيت آقاي محمود پرويزنيا با جزء سهم 875 از كل 6000 سهم عرصه و اعيان.

• مالكيت آقاي محمد پرويزنيا با جزء سهم 116/875 از كل 6000 سهم عرصه و اعيان.

• مالكيت خانم ملوك مجد فقيهي با جزء سهم 375 از كل سهم 6000 سهم عرصه و اعيان.

• مالكيت خانم ملوك مجد فقيهي با جزء سهم 3 از كل سهم 6 به عنوان مالك سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان.

• مالكيت خانم اشرف السادات خيرآبادي با جزء سهم 441/875 سهم از كل 6000 سهم عرصه و اعيان.

1-3-به موجب نامه شماره 140185601151013623 مورخ 1401/07/02 حوزه ثبت ملك لويزان، تصميم واحد ثبتي به شماره 140185601151010550 مبني بر عدم افراز صادر و به تمامي مالكين مشاعي ابلاغ گرديده است.

2-مشخصات كلي ملك:

آپارتمان مورد ارزيابي واقع در طبقه اول يك ساختمان 7 طبقه با سيستم سازه اي اسكلت بتني است. عرصه اين بنا نسبت به گذر هاي موجود در جنوب و غرب آن دوبر است. اعياني موجود در شمال عرصه احداث شده است.

طبقات شامل زيرزمين جهت پاركينگ و انباري و طبقه همكف شامل لابي و پاركينگ و طبقات اول تا پنجم هريك داراي 2 واحد و جمعا داراي 10 واحد مسكوني مي باشد. اين طبقات توسط يك دستگاه راه پله كه از زيرزمين تا خرپشته و بام امتداد دارد و آسانسور قابل دسترسي هستند. كف پله و پاگردها و ديوار راه پله سنگ شده و مجهز به نرده استيل است. نماي ساختمان در جنوب و غرب تركيب سنگ و آجر و پنجره ها از نوع يو پي وي سي با شيشه دوجداره است. واحدهاي اين ساختمان داراي اشتراك برق و گاز مجزا و انشعاب آب مشاعي هستند. گرمايش واحد ها توسط پكيج و رادياتورهاي منصوب در واحدها و سرمايش آنها توسط كولر آبي تامين مي گردد. ورودي پاركينگ زيرزمين از گذر جنوبي و ورودي پاركينگ همكف از گذر غربي است، درب ورودي پاركينگ ها ريموت دار است، كف پاركينگ سنگ و ديوارها داراي پوشش سنگ است. كف حياط موزاييك و ديوارها داراي نما سازي تركيب سنگ و آجر و داراي باغچه هاي مشجر است. ساختمان داراي آيفون تصويري است. قدمت بناي موجود در حدود 6 سال تخمين زده مي شود.

3- مشخصات واحد مورد ارزيابي:

آپارتمان مورد ارزيابي واقع در جنوب طبقه اول ساختمان مذكور (واحد شماره 2) به مساحت 115/94 مترمربع (طبق سند) مي باشد. مشتمل بر هال و پذيرايي و 2 اتاق خواب و آشپزخانه اپن و 2 سرويس بهداشتي و حمام مجزا و بالكن جنوبي مي باشد. كف واحد با پوشش لمينيت است. ديوارها داراي پوشش گچ و رنگ شده و درب هاي داخلي چوبي با چهارچوب فلزي رنگ شده است. آشپزخانه داراي كابينت كامل ام دي اف است و پوشش ديوارها كاشي و كف سراميك است. كف و ديوار سرويس بهداشتي (سرويس ايراني و فرنگي و روشويي) و حمام (سرويس فرنگي و دوش) از سراميك است. اتاق خواب ها داراي كمد ديواري هستند. درب ورودي واحد از نوع ضد سرقت مي باشد (در تيغه هاي داخلي واقع در اتاق ها و هال، ترك هاي قطري نسبتا عميق ملاحظه شد). اين آپارتمان داراي يك باب انباري در زيرزمين و يك واحد پاركينگ در همكف است.

4-حدود رسيدگي:

اين نظريه كارشناسي با فرض صحت و اصالت مدارك ابرازي فارغ از هر گونه محدوديت احتمالي شامل بازداشتي، ترهين و معارض، صرفنظر از هر گونه بدهي و ديون احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي، فارغ از هر گونه موانع احتمالي ثبتي و قانوني در انتقال قطعي عين و منافع ملك مورد ارزيابي تنظيم گرديده است. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارك جديدي ارائه گردد كه در امر ارزيابي موثر باشد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي نبوده و حسب الامر مقام محترم قضايي گزارش كارشناسي قابل بازنگري مي‌باشد.

5-نظريه كارشناسي:

با توجه به توضيحات ارائه شده و در نظر گرفتن عوامل و جهات موثر بر موضوع، ارزش شش دانگ عرصه و اعيان و مشاعات و متعلقات پلاك ثبتي شماره 18819 فرعي از 45 اصلي به مساحت 115/94 مترمربع به مبلغ 61،500،000،000 (شصت و يك ميليارد و پانصد ميليون) ريال برآورد و جهت آن اجراي احكام محترم اعلام مي گردد.

 

 

 

تاریخ مزایده 1401/11/1 ساعت 11 الی 11/30 

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/1