يك واحد آپارتمان مسكوني به مساحت 69.37 متر

24000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007164727
شماره آگهی:
140168460000589844
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

به موجب دادنامه 140168390006943138 مورخ1401/05/26 مبنی بر فروش ملک مشاع در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له منیژه رفیعی فرزند شمسعلی پلاك ثبتي متعلق به محكوم عليهم 1. خانم طاهره طاهري فرزند محمد

2. آقای رضا خان احمدلو فرزند عباداله

3. آقای محمدعلي خان احمدلو فرزند وحيد

4. آقای اميرحسين خان احمدلو فرزند وحيد با ولايت قهري رضا خان احمدلو حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

موضوع:دستور فروش ملك مشاع داراي پلاك ثبتي 71 فرعي از 3686اصلي با توجه به درخواست آن دادگاه مبني بر انجام كارشناسي و ارزيابي ششدانگ يك واحد آپارتمان واقع درشهرتهران- خيابان فلسطين بعد از بزرگمهر كوچه شمشاد پلاك 13طبقه همكف داراي پلاك ثبتي 71فرعي از 3686 اصلي، مفروز و مجزي ازپلاك 26 فرعي ازاصلي مذكور واقع در بخش 3 ثبتي تهران،توسط اينجانب كارشناس منتخب در حضور يك نفر از مالكين مشاعي به نام منيژه رفيعي از محل مورد كارشناسي بازديد و معاينات لازم صورت پذيرفت ضمنا آقاي سيد محمد هادي مهدوي تحت عنوان وكيل ايشان در محل حضور داشت كه در نهايت گزارش كارشناسي به شرح زير تقديم ميگردد:                             

1- مشخصات ثبتي ملك:

1-1برابر متن يكي از اسنادابرازي مورد كارشناسي عبارت ازعرصه و اعيان يك واحد آپارتمان مسكوني داراي پلاك ثبتي 71 فرعي از 3686 اصلي ، مفروز و مجزي ازپلاك 26 فرعي ازاصلي مذكور واقع دربخش سه ثبتي تهران ، قطعه 4 تفكيكي به مساحت 69.37 متربع واقع در طبقه همكف كه 1.92 مترمربع آن بالكن مسقف است ، با قدرالسهم ازعرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن ميباشد، كه برابر سند دفترچه اي رويت شده 3دانگ مشاع از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان در صفحه 234 از دفتر 725 تحت شماره ثبت 104711 به تاريخ 18 /02/ 1374به نام آقاي علي حقيقت پرست به ثبت رسيده و سند دفترچه اي به شماره سريال920325 به نام ايشان صادر گرديده است و در نهايت پس از سلسله مراتب نقل و انتقال ششدانگ مورد ثبت با كليه مشاعات و مشتركات به نام خانم منيژه رفيعي و وحيدخان احمدلو بالمناصفه تحت شماره 124721 دفترخانه 132 تهران به تاريخ 24/ 07 / 1389 به صورت قطعي غيرمنقول انتقال يافته است.

2-1برابر متن يكي ديگر از اسناد ابرازي مورد كارشناسي عبارت ازعرصه واعيان يك واحد آپارتمان مسكوني داراي پلاك ثبتي 71 فرعي از 3686 اصلي ، مفروز و مجزي ازپلاك 26 فرعي ازاصلي مذكور واقع در بخش سه ثبتي تهران ، قطعه 4 تفكيكي به مساحت 69.37 متربع واقع درطبقه همكف كه1.92 متر مربع آن بالكن مسقف است ، باقدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن ميباشد، كه برابرسند دفترچه اي رويت شده 3دانگ مشاع از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان در صفحه 230 از دفتر 725 تحت شماره ثبت 104709 به تاريخ 18/ 02/ 1374به نام خانم معصومه نوري ثقفي به ثبت رسيده و سند دفترچه اي به شماره سريال 920324به نام ايشان صادر گرديده است و در نهايت پس از سلسله مراتب نقل و انتقال ششدانگ مورد ثبت با كليه مشاعات ومشتركات به نام خانم منيژه رفيعي و وحيدخان احمدلو بالمناصفه تحت شماره 124721دفترخانه 132 تهران به تاريخ 24/ 07/ 1389 به صورت قطعي غيرمنقول انتقال يافته است.

در خصوص آخرين جريان ثبتي و نقل و انتقالات و يا ترهين و بازداشتي و…استعلام لازم از اداره ثبت مربوطه انجام پذيرد.

2-وضع موجود ملك:                                                          

2-1 كل ساختمان مشتمل بر 4 طبقه تك واحدي مسكوني روي زيرزمين ميباشد،كه مورد كارشناسي يك واحدآپارتمان در طبقه همكف مي باشد.

2-2-قدمت ساختمان حدود 27 سال ميباشد-واحد مورد نظر مجهز به2اطاق خواب–سرويس بهداشتي حمام و توالت مستقل– آشپزخانه و سالن ميباشد نورگيري ساختمان از سمت جنوب به صورت مستقيم و از سمت شمال از طريق نورگيرمياني تامين شده است ضمناً ازجزييات متريال مصالح ظريف كاري به كارگرفته شده در اين واحد ،كف پوش تماما فرش شده با سراميك ميباشد،اندود بدنه ها و زير سقف ها گچ رنگ آميزي- اندود بدنه آشپزخانه و سرويس هاكاشي -كابينتها MDF ميباشد-درب و پنجره ها پروفيل فلزي ضمنا نماي خارجي ساختمان سنگ ميباشد.سيستم سرمايش كولرگازي اسپيلت و سيستم گرمايش شوفاژ ميباشد.

2-3-در زمان بازديد آپارتمان موردنظر تحت عنوان يك واحد مسكوني تحت تصرف يكي از مالكين به نام منيژه رفيعي مورد بهره برداري بوده است.

2-4- مورد كارشناسي فاقد پاركينگ ،انباري و آسانسورميباشد ويك دستگاه پله جهت ارتباط طبقات تامين شده است .

2-5 مورد كارشناسي داراي انشعابات آب و برق و گاز شهري ميباشد.

3-حدود رسيدگي و دامنه كاربرد و رفع مسئوليت از كارشناس رسمي دادگستري:

3-1 رسيدگي و بررسي انجام شده محدود به : قراركارشناسي صادره و ضمائم آن،در چارچوب قوانين و مقررات حاكم و عرف جاري ، بازديد ازمحل، بررسي ميداني،اطلاعات و مدارك ارائه شده در پرونده ، وٌفارغ ازٌاحراز مالكيت ها و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و ديون و تعهدات احتمالي اعم از مالي و غير مالي متوجه طرفين قرارداد و ذيربطان موضوع و با قبول مسئوليت صحت ،اعتبار،اصالت،مطابقت و جامعيت مدارك و اطلاعات از سوي ارائه دهندگان ٌمي باشد. بديهي است چنانچه پس از ارائه اين گزارش ،مدارك و اطلاعات قابل اتكاي ديگري ارائه شود ،به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد ،مسئوليتي متوجه اقدامات انجام شده ونظريه صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد .

3-2 در صورتيكه هر يك ازبندهاي فوق الذكر عملي نگردد و يا مستندات قابل پذيرش مغاير با موارد صدر الاشاره ارائه گردد،

 ارزش تعيين شده در گزارش حاضر (پس از ابلاغ موضوع به اينجانب كا رشناس منتخب و بررسي هاي لازم )مستلزم تجديد نظر خواهد بود.

نظريه كارشناسي:

بر اساس بررسي ها و رسيدگي هاي انجام شده محدود به حدود رسيدگي اين گزارش و بارعايت جهات و عوامل موثر در موضوع از جمله:عوامل زمان و مكان ،محل وقوع و مشخصات فني قابل رويت مورد كارشناسي و فارغ ازٌاحراز مالكيت ها و ديون احتمالي ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي ، ارزش كلي شش دانگ ملك موردارزيابي داراي پلاك ثبتي 71 فرعي از 3686 اصلي ، با تمام متعلقات و امتيازات و انشعابات ، به تاريخ تنظيم گزارش جمعاٌ 000/000/000/ 24ريال معادل دو ميليارد و چهارصد ميليون تومان برآوردواعلام مي گردد.  

 بنابر این مقرر گرديد در راستای اجرای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان 6 دانگ از ششدانگ ملك در قبال محکوم به مبلغ 000/000/000/ 24ريال ملک فوق الذکر در روز دوشنبه مورخه 1401/11/17 از ساعت   11 الي 11/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني طبقه 5 واحد مزايده ازطريق مزايده حضوري به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 000/000/000/ 24ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17