يك واحد آپارتمان خیابان شوریده شیرازی

13670000000

توضیحات

140012920002466928

140012460000243636
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000686 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز ، محکوم له مهدی داوریان تقاضای اجرای دستور فروش ملک مشاع به طرفیت مهسا حاجب که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین سبب در روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 ساعت 9 الي 10 در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان شهید جمالی مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ، ملک را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری مورخ 1400/09/20 ارزش شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 1043 فرعی از 1410 اصلی بخش 4 به مبلغ 13/670/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 1/367/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 957108100100010012920002466928 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند %

 

مشخصات ملک مورد مزایده :

فروش شش دانگ مشاع عرصه و اعیان يك واحد آپارتمان به مساحت 88/26 مترمربع به انضمام 13 مترمربع پارکینگ مطابق سند – واقع در شيراز- خیابان شوریده شیرازی – کوچه 3 – ساختمان آرین – طبقه سوم واحد غربی – کدپستی 7173673676 – آپارتمان مذکور مسكوني حدود 25 سال ساخت واقع در طبقه سوم از ساختمان مسكوني 5 طبقه ، با سازه فلزي ، نماي آجر كارتني ، كف سراميك ، نازك كاري و رنگ اميزي ، كابينت ام دي اف ، فاقد آسانسور ، در وضعيت مناسب و قابل سكونت مي باشد. ارزش عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان فوق الذكر با توجه به موقعيت محل – ميزان و مساحت با در نظر گرفتن كليه اوصاف به مبلغ 000 / 100 / 670 / 13 ريال ( سيزده ميليارد و ششصد و هفتاد ميليون و يكصد هزار ريال ) ارزيابي  شده است %

محمدحسین عطادوست

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 ساعت 9 الي 10