يك واحد آپارتمان بلوار الزهرا (س)

6980000000

توضیحات

140012920002881693

140012460000243614
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000768 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز ، محکوم له سیروس رفیعی تقاضای اجرای دستور فروش ملک  به طرفیت فهیمه رفیعی که نوع و مشخصات آن به شرح ذیل می باشد ضمن رعایت ماده 119 ق . ا . ا . مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین سبب در روز یکشنبه مورخ 1400/10/26 ساعت 9 الي 10 در محل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان شهید جمالی مزایده برگزار و مطابق ماده 126 ق . ا . ا . مدنی متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده ، ملک را ملاحظه نمایند قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 1400/09/06 ارزش شش دانگ ملک به پلاک ثبتی 892 فرعی از 2053 اصلی بخش 4 به مبلغ 6/980/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر ظرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 698/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 914108100100010012920002881693 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند . همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند %

 

مشخصات ملک مورد مزایده :

فروش شش دانگ اعيان و حقوق مكتسبه مستاجر از عرصه اوقافي يك واحد آپارتمان  به مساحت 76 مترمربع طبق سند  واقع در شيراز- بلوار الزهرا (س) کوچه 14 بلوک 33 طبقه اول واحد 2 – آپارتمان مذکور با قدمت ساخت بيش از 45 سال، از نوع اسكلت آجري با شنارژهای متعامد بتنی و سقف تیرآهن طاق ضربي احداث گرديده است. مصالح به كار رفته اطاق ها : كف موزائيك و موكت ، بدنه رنگ آمیزی ، درب اتاق ها چوبي – سرويس بهداشتي و حمام : بدنه و كف كاشي آشپزخانه : كف کاشی ، بدنه تا ارتفاع یک متر كاشي و كابينت فلزي  و داراي انشعاب آب ، برق،گاز، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي مي باشد . ملک مذکور در اختیار مستاجر می باشد . با توجه به اوصاف ذکر شده ارزش شش دانگ اعيان و حقوق مكتسبه مستاجر از عرصه اوقافي با توجه به متراژ و نوع كاربري ساختمان ، موقعيت جغرافيايي به مبلغ 6/980/000/000 ريال معادل ششصد و نود وهشت میلیون تومان برآورد شده است %

محمدحسین عطادوست

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز یکشنبه مورخ 1400/10/26 ساعت 9 الي 10